AGN 49

Przyłączenie nieruchomości do sieci – organ musi zbadać techniczne możliwości

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej spoczywa na właścicielu tej nieruchomości. Obowiązku takiego nie mają właściciele nieruchomości, na których terenie znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków. Co jednak w sytuacji, gdy sieć kanalizacyjna istnieje, ale nie ma technicznych możliwości przyłączenia się do niej? Czy w każdym przypadku, gdy sieć istnieje, a nie ma oczyszczalni ścieków organ może wydać decyzję nakazującą wykonanie przyłączenia?

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, jak każda usługa wodna, wymaga na gruncie Prawa wodnego (zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy – Prawo Wodne) uzyskania zgody wodnoprawnej w formie pozwolenia wodnoprawnego. Co powinno zawierać pozwolenie i jakie są istotne elementy treści pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

Pomiary odprowadzanych ścieków – co powinieneś wiedzieć

Przedsiębiorstwa odprowadzające ścieki do wód i ziemi są zobligowane do wykonywania badań jakości ścieków. Jak często pobierać próbki i jakie są sposoby ich pobierania? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

SGN 02

Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi jest usługą wodną, która podlega opłacie stałej oraz zmiennej zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego (art. 270 ust. 8 ustawy Prawo wodne dalej: PW). Gdzie znajdziemy stawki opłat? Ile wyniesie maksymalna opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi? Kiedy musimy się liczyć z opłatą podwyższoną?

Obowiązkowe pomiary – o czym trzeba pamiętać

Pomiar ścieków to istotne zagadnienie związane z realizacją usługi odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi. Które przepisy i w jaki sposób regulują kwestie pomiarów? O czym warto pamiętać?

AGN 48

Woda do celów przeciwpożarowych – wymagania, problemy, rozwiązania

Aktualny trend w gospodarce światowej dotyczy racjonalnego wykorzystania naturalnych zasobów wody pitnej, które, jak wszyscy wiemy, są ograniczone i na wyczerpaniu. Jednak w sytuacji awaryjnej, jaką jest pożar, wykorzystywanie wody w ogromnych ilościach jest uzasadnione i stanowi wyższą konieczność. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę, jak wysokie koszty – nie tylko finansowe – stanowi używanie wody jako główne medium do gaszenia pożarów. Jakie są podstawowe problemy związane z zapewnieniem wymaganej ilości wody do wspomnianych cel   ów? Czy można zminimalizować zapotrzebowanie wody do celów ppoż.?

Studzienka kanalizacyjna a sieć kanalizacyjna

W których przepisach znajduje się definicja sieci kanalizacyjnej? Czy studzienki w drodze są częścią tej sieci? Jaka jest różnica między studzienką a przyłączem kanalizacyjnym?

Siła wyższa w kontekście odpowiedzialności przedsiębiorstwa wod.-kan. za szkody

Budowa i utrzymanie tak sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej to część zadania własnego gminy opisanego przez art. 3 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jako właśnie zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wykonywaniu tych zadań gmina, zwłaszcza w zakresie utrzymywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, może korzystać z pomocy utworzonego przez siebie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które odpowiedzialne będzie m.in. za wyrządzone przez siebie szkody. Czy w każdym przypadku?

AGN 47

Uwaga! Będą zmiany w rozporządzeniu o osadach ściekowych

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi sposób wykorzystania komunalnych osadów ściekowych jest ustawa o odpadach (mogą być stosowane na gruntach pod warunkiem spełniania wymogów określonych w art. 96 ustawy) oraz rozporządzenie ministra środowiska z 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257). Ministerstwo Środowiska przygotowuje nowelizację ww. rozporządzenia, która ma na celu doprecyzowanie przepisów i zwiększenie kontroli nad warunkami stosowania komunalnych osadów ściekowych. Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

Uchwała w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków – liczą się rzeczywiste koszty

Zgodnie z art. 31 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Powinna brać przy tym pod uwagę rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających. Czy może jednak – zamiast kalkulacji kosztów – ustalić maksymalne stawki określone w przepisach?

Sposoby udostępniania spółce urządzeń kanalizacji deszczowej

Zadanie odprowadzania deszczówki gmina może realizować samodzielnie, ale może także powierzyć je spółce komunalnej. W jaki sposób można udostępnić spółce urządzenia kanalizacji deszczowej, gdy ta nie posiada ich na własność, a są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań?