AGN 34

Ważny termin dla organizatorów kąpielisk

Jeżeli chcesz w kolejnym sezonie być organizatorem kąpieliska już teraz musisz dopilnować wypełnienia określonych w przepisach formalności. Do końca grudnia masz czas, aby złożyć do odpowiedniego organu wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych , na którym planujesz utworzyć  kąpielisko. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek.

Odpowiedzialność i procedury w sytuacji awarii oczyszczalni ścieków

Każda poważna awaria oczyszczalni ścieków wymaga zbadania, jak była ona projektowana i eksploatowana oraz jak przebiegały akcja ratunkowa i naprawa. W takiej sytuacji weryfikuje się również procedury postępowania w razie awarii, które powinien mieć każdy zakład. Jak powinna wyglądać procedura postępowania w przypadku awarii oczyszczalni ścieków przeczytasz w poniższym artykule.

AGN 33

Wzmożone kontrole oczyszczalni ścieków – kto je przeprowadzi

Zmożone kontrole oczyszczalni ścieków to jeden ze skutków awarii kolektorów w Warszawie. Kto przeprowadzi kontrole i w jakim zakresie? Jakie decyzje mogą zostać podjęte w wyniku kontroli? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Wywóz nieczystości płynnych – o czym musisz wiedzieć

Nadal często spotykamy się z sytuacją, że nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. W takich przypadkach pozostaje gromadzenie nieczystości w zbiornikach bezodpływowych. Aby móc się ich pozbywać legalnie można korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków albo zlecać ich wywóz. Czy każdemu można jednak powierzyć opróżnianie szamba? Czy należy prowadzić jakąś dokumentację na wypadek kontroli? Czy ścieki traktowane są jak odpady?  W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Utrzymywanie nowych przyłączy – czyj obowiązek

Problem ze wskazaniem podmiotu, który w rzeczywistości jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymywania nowych przyłączy, powstał na kanwie praktyk stosowanych przez niektóre przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Polegają one na tym, że przedsiębiorstwa te – zwłaszcza w sytuacji, gdy odbiorca wybudował przyłącze wodno-kanalizacyjne na własny koszt – proponują zapisy umowne, w świetle których to odbiorca „z własnej kieszeni” będzie musiał pokrywać koszty utrzymania i remontów przyłączy do sieci, w tym usunięcia powstałych awarii.

AGN 32

Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym

Jakie są zasady udzielania dotacji spółkom wodnym i które przepisy regulują te kwestie? O czym należy pamiętać, aby uchwała w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym nie została zakwestionowania i uznana za prawnie wadliwą? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Wyloty położone na terenie portu morskiego a pozwolenie wodnoprawne

Firma XYZ wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Parsęty z 12 wylotów. Zarząd Zlewni ABC wysłał pismo o wszczęciu postępowania jedynie dla 10 wylotów. W stosunku do dwóch pozostałych wylotów zarządzono odrębne postępowanie. Zarządzono także obowiązek przygotowania osobnego operatu wodnoprawnego i przedłożenie go do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej X, jako organu właściwego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt  1a ustawy Prawo wodne oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Te dwa wyloty leżą na terenie portu morskiego. Czy Zarząd Zlewni ABC słusznie przytoczył podstawę prawną do złożenia wniosku do innego organu?

Szczególne korzystanie z wód nie jest pomniejszone o zwykłe korzystanie

Czy w oświadczeniu o ilości pobranej wody czy też wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego należy uwzględnić ilość wody pobranej w ramach zwykłego korzystania z wód?

AGN 31

Zakazy w prawie wodnym

Zgodnie z prawem wodnym niekiedy przedsiębiorca musi zdobyć tzw. decyzję zwalniającą od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. O tym, w jakich przypadkach i jak powinien wyglądać taki wniosek, przeczytasz w niniejszym artykule.

Rozporządzenie o ponownym wykorzystaniu wody

Kurczenie się zasobów wodnych jest problemem w UE, dlatego instytucje unijne podejmują inicjatywy by zapobiec niedoborom wody do nawadniania upraw. Jedną z nich jest rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków komunalnych w celach rolniczych. Nowe przepisy mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie oczyszczonej wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków komunalnych. Rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące jakości odzyskanej wody, monitorowania zgodności oraz kluczowe elementy zarządzania ryzykiem.

Pozwolenie wodnoprawne związane z oczyszczalnią rozsączającą

Czy wykorzystanie drenażu rozsączającego, dołu chłonnego, pochłaniacza roślinnego, poletka roślinnego, czy tuneli rozsączających do odprowadzania oczyszczonych biologicznie ścieków do gruntu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

AGN 30

Zapisy dotyczące ochrony środowiska w umowie najmu – o czym warto pamiętać

W umowie najmu podmiot wynajmujący zobowiązuje się do oddania przedmiotu najmu w użytek najemcy w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu. Umowa być zawarta na czas określony lub nieoznaczony. W umowie takiej poza aspektami regulującymi podstawowe warunki najmu warto również uregulować kwestie związane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością wynikającą z nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. O czym warto pamiętać zawierając umowę najmu? Jakie kwestie środowiskowe, w tym dotyczące gospodarki wodno-ściekowej powinno się uwzględnić w takiej umowie? Czy ustalenie obowiązków pomiędzy stronami ma sens? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Urządzenie wodne po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego

W jakich sytuacjach pozwolenie wodnoprawne wygasa? Kto po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego staje się właścicielem urządzenia wodnego? Na kim ciąży obowiązek ponoszenia kosztów jego konserwacji/utrzymania w odpowiednim stanie po wygaśnięciu pozwolenia? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Umowa najmu a obowiązek ponoszenia opłat za odprowadzanie wód

Firma wynajmuje część budynku, powyżej 3500 m2. Jakie ma obowiązki w związku z gospodarką wodną? Czy opłata za odprowadzanie wód (retencja) należy do jej obowiązków? Czy inne opłaty, zgłoszenia lub oświadczenia z tego tytułu obowiązują korzystającego z budynku na podstawie umowy najmu?

AGN 29

Strefa ochronna ujęcia wody – co powinieneś o niej wiedzieć

Na poziomie lokalnym ochronie jakości wód służą instrumenty prawne polegające na ustanowieniu stref ochronnych ujęć wodnych oraz ustanowieniu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Sprawdź czym są strefy ochronne ujęć wodnych i co powinieneś wiedzieć o ich ustanawianiu.

Ścieki przemysłowe w rolnictwie – jak je wykorzystać

Jedną z wielu metod oczyszczania ścieków jest rolnicze ich wykorzystanie. W ten sposób mogą być wykorzystywane ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe wyłącznie biologicznie rozkładalne. O tym jakie są sposoby wykorzystania ścieków i jakie warunki powinny zostać spełnione przeczytasz w tym artykule.

AGN 28

Poznaj projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane zakłada przyspieszenie podłączeń nowo wybudowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej. Nowelizacja proponuje również inne modyfikacje w sferze związanej z budową obiektów wodnych. W poniższym artykule znajdziesz szczegóły projektowanych zmian.

Opłata za odprowadzanie wód mieszanych powinna być adekwatna

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Wody Polskie nie mogą naliczać wyższych opłat stałych za odprowadzanie wód mieszanych, ponieważ zanieczyszczają one środowisko w mniejszym stopniu niż ścieki. Zapoznaj się ze szczegółami tej ważnej kwestii.

AGN 27

Wyższa stawka za pobór wody dla prowadzących działalność gospodarczą

Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą płacić wyższą stawkę za pobór wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą?

Uwagi Wód Polskich do operatów wodnoprawnych

Ilość oraz jakość uwag organów wydających zgody wodnoprawne waha się w zależności od wiedzy i kompetencji pracujących tam inspektorów. Niektóre uwagi są błahe i można by było je pominąć, inne natomiast są konkretne. Poniżej przykładowe uwagi Wód Polskich oraz możliwe odpowiedzi dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej.

Sprawdź, jak wygląda procedura wyliczania opłaty zmiennej za odprowadzanie wód

Od IV kwartału 2018 roku wysokość opłaty zmiennej nie jest już ustalana na podstawie wyników kontroli dokonywanej korespondencyjnie przez Zarządy Zlewni Wód Polskich. Obecnie to podmioty są zobowiązane do samodzielnego składania co kwartał stosownych oświadczeń, na podstawie których wyliczane będą opłaty. Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, Zarządom Zlewni PGWWP. W jaki sposób wyliczyć opłatę zmienną za tę usługę wodną w 2019 roku?

AGN 26

Uważaj! Gdy przekroczysz warunki określone w pozwoleniu – zapłacisz więcej

W jakich sytuacjach podmiot będzie zobowiązany do poniesienia opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych?

Uciążliwość zapachowa z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ministerstwo Środowiska już wielokrotnie podejmowało próby ustalenia dopuszczalnych poziomów odorów w powietrzu, jednak bezskutecznie. Ciągle trwają na ten temat debaty i prace. Póki co przedsiębiorcy mogą stosować tzw. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej opracowany przez Departament Ochrony Powietrza i Klimatu. Co jest główną przyczyną odorów z sieci wod-kan i najważniejsze – jak temu zaradzić?

RODO w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym – co powinieneś wiedzieć

Zawarcie umowy i jej realizacja oraz świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Może też ono dotyczyć takich sytuacji jak przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czy nabywania tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Jakie są główne obowiązki związane z RODO i co to oznacza dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych?

AGN 25

Wpływ przecisków na środowisko

W naszej miejscowości zakładają kanalizację. Na drodze przebiegu rurociągu rosną dwa stu letnie dęby, które należą do mnie. Mam pytanie odnośnie wykonywanego przecisku. Czy jak wykonawca będzie prowadził przeciski (trzy przeciski na trzy rury) pod tymi drzewami, na głębokości 2 m, to drzewa nie zostaną uszkodzone?

Tajniki kontroli prowadzonych przez Wody Polskie

Widmo kontroli w zakresie gospodarowania wodami nie musi spędzać snu z powiek. Sprawdź kto i w jaki sposób może tę kontrolę przeprowadzić. Z poniższego artykułu dowiesz się także, jakie masz prawa i obowiązki związane z prowadzoną kontrolą, by móc zapewnić jej spokojny przebieg.

Pomoc finansowa dla rolników objętych Programem azotanowym

Od 27 lipca 2018 r. obowiązuje Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wszyscy rolnicy w kraju zostali objęci jego zapisami. W związki z tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP powinny dostosować miejsca do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas na dostosowanie do końca 2024 r.

AGN 24

Wezwanie do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o warunki korzystania z wód

Po otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi, RZGW wezwało podmiot do uzupełnienia wniosku, z uwagi na nieodniesienie się  do ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego, chociaż zgodnie z nowym Prawym wodnym nie ma już takiego obowiązku. Czy słusznie?

Remediacja – czym jest?

Pytanie: Na czym polega remediacja? Kiedy mamy z nią do czynienia?

Pamiętaj o przesyłaniu oświadczenia za usługi wodne

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, zgodnie z obowiązującymi wzorami podanymi na stronie internetowej PGW WP. Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r. należało przedłożyć do właściwych zarządów zlewni w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku, za kolejne okresy oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

AGN 23

Zmiany w przepisach w zakresie gospodarki wodnościekowej

7 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Sprawdź, czego dotyczy!

Problemy z wyliczeniem opłaty zmiennej

Nowelizacja Prawa wodnego przenosi odpowiedzialność za interpretację znaczącej części przepisów z Wód Polskich na podmioty świadczące usługi wodne. Problemem są zwłaszcza opłaty za wody opadowe i roztopowe. Na jakiej podstawie nastąpi ustalenie wysokości opłaty? Jakie są najczęstsze problemy z wyliczaniem opłat? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Opłata za deszczówkę? Tylko za tę odprowadzaną do wód

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok, w którym interpretując przepisy nowego Prawa wodnego stanął po stronie przedsiębiorców. Opłata za odprowadzanie wód opadowych może być naliczana tylko za deszczówkę odprowadzaną do wód.