AGN 26

Uważaj! Gdy przekroczysz warunki określone w pozwoleniu – zapłacisz więcej

W jakich sytuacjach podmiot będzie zobowiązany do poniesienia opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych?

Uciążliwość zapachowa z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ministerstwo Środowiska już wielokrotnie podejmowało próby ustalenia dopuszczalnych poziomów odorów w powietrzu, jednak bezskutecznie. Ciągle trwają na ten temat debaty i prace. Póki co przedsiębiorcy mogą stosować tzw. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej opracowany przez Departament Ochrony Powietrza i Klimatu. Co jest główną przyczyną odorów z sieci wod-kan i najważniejsze – jak temu zaradzić?

RODO w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym – co powinieneś wiedzieć

Zawarcie umowy i jej realizacja oraz świadczenie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Może też ono dotyczyć takich sytuacji jak przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czy nabywania tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji. Jakie są główne obowiązki związane z RODO i co to oznacza dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych?

AGN 25

Wpływ przecisków na środowisko

W naszej miejscowości zakładają kanalizację. Na drodze przebiegu rurociągu rosną dwa stu letnie dęby, które należą do mnie. Mam pytanie odnośnie wykonywanego przecisku. Czy jak wykonawca będzie prowadził przeciski (trzy przeciski na trzy rury) pod tymi drzewami, na głębokości 2 m, to drzewa nie zostaną uszkodzone?

Tajniki kontroli prowadzonych przez Wody Polskie

Widmo kontroli w zakresie gospodarowania wodami nie musi spędzać snu z powiek. Sprawdź kto i w jaki sposób może tę kontrolę przeprowadzić. Z poniższego artykułu dowiesz się także, jakie masz prawa i obowiązki związane z prowadzoną kontrolą, by móc zapewnić jej spokojny przebieg.

Pomoc finansowa dla rolników objętych Programem azotanowym

Od 27 lipca 2018 r. obowiązuje Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wszyscy rolnicy w kraju zostali objęci jego zapisami. W związki z tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP powinny dostosować miejsca do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas na dostosowanie do końca 2024 r.

AGN 24

Wezwanie do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o warunki korzystania z wód

Po otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi, RZGW wezwało podmiot do uzupełnienia wniosku, z uwagi na nieodniesienie się  do ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego, chociaż zgodnie z nowym Prawym wodnym nie ma już takiego obowiązku. Czy słusznie?

Remediacja – czym jest?

Pytanie: Na czym polega remediacja? Kiedy mamy z nią do czynienia?

Pamiętaj o przesyłaniu oświadczenia za usługi wodne

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, zgodnie z obowiązującymi wzorami podanymi na stronie internetowej PGW WP. Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r. należało przedłożyć do właściwych zarządów zlewni w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku, za kolejne okresy oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

AGN 23

Zmiany w przepisach w zakresie gospodarki wodnościekowej

7 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Sprawdź, czego dotyczy!

Problemy z wyliczeniem opłaty zmiennej

Nowelizacja Prawa wodnego przenosi odpowiedzialność za interpretację znaczącej części przepisów z Wód Polskich na podmioty świadczące usługi wodne. Problemem są zwłaszcza opłaty za wody opadowe i roztopowe. Na jakiej podstawie nastąpi ustalenie wysokości opłaty? Jakie są najczęstsze problemy z wyliczaniem opłat? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Opłata za deszczówkę? Tylko za tę odprowadzaną do wód

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok, w którym interpretując przepisy nowego Prawa wodnego stanął po stronie przedsiębiorców. Opłata za odprowadzanie wód opadowych może być naliczana tylko za deszczówkę odprowadzaną do wód.