Zakazy w prawie wodnym

Zgodnie z prawem wodnym niekiedy przedsiębiorca musi zdobyć tzw. decyzję zwalniającą od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia. O tym, w jakich przypadkach i jak powinien wyglądać taki wniosek, przeczytasz w niniejszym artykule.

Rozporządzenie o ponownym wykorzystaniu wody

Kurczenie się zasobów wodnych jest problemem w UE, dlatego instytucje unijne podejmują inicjatywy by zapobiec niedoborom wody do nawadniania upraw. Jedną z nich jest rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków komunalnych w celach rolniczych. Nowe przepisy mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie oczyszczonej wody pochodzącej z oczyszczalni ścieków komunalnych. Rozporządzenie ustanawia minimalne wymogi dotyczące jakości odzyskanej wody, monitorowania zgodności oraz kluczowe elementy zarządzania ryzykiem.

Pozwolenie wodnoprawne związane z oczyszczalnią rozsączającą

Czy wykorzystanie drenażu rozsączającego, dołu chłonnego, pochłaniacza roślinnego, poletka roślinnego, czy tuneli rozsączających do odprowadzania oczyszczonych biologicznie ścieków do gruntu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Mandat za podlewanie ogródka – na jakiej podstawie

Gorące lato i brak opadów atmosferycznych spowodowało suszę w wielu częściach kraju. Aby zapobiec przerwom w dostawie wody wiele gmin zdecydowało się wprowadzić zakaz korzystania z wody do innych celów niż spożywcze i higieniczno-sanitarne. Czy gmina ma prawo ograniczyć jej mieszkańcom korzystanie z wody? Jaka kara grozi za nieprzestrzeganie takiego zakazu?

Kontrola kąpielisk – co warto wiedzieć

Prawidłowe prowadzenie kąpielisk wymaga od właściciela bieżącego dbania o jakość wody. Zobaczmy jakie szczegółowe obowiązki przewidują przepisy i jak wygląda kontrola ich przestrzegania.

Gospodarka wodno-ściekowa po nowemu – nowelizacja ustawy Prawo wodne

Ogłoszony 10 czerwca br. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw został 9 lipca przyjęty przez Radę Ministrów. Najnowsza wersja projektu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadza ważne zmiany dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rolniczej. Sprawdź jakie!

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia i co powinieneś o niej wiedzieć

Karta informacyjna przedsięwzięcia (skr. KIP) jest dokumentem sporządzanym w ramach procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dołączenie karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędne. Co powinna zawierać KIP? Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.