Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym

Jakie są zasady udzielania dotacji spółkom wodnym i które przepisy regulują te kwestie? O czym należy pamiętać, aby uchwała w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym nie została zakwestionowania i uznana za prawnie wadliwą? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Wyloty położone na terenie portu morskiego a pozwolenie wodnoprawne

Firma XYZ wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Parsęty z 12 wylotów. Zarząd Zlewni ABC wysłał pismo o wszczęciu postępowania jedynie dla 10 wylotów. W stosunku do dwóch pozostałych wylotów zarządzono odrębne postępowanie. Zarządzono także obowiązek przygotowania osobnego operatu wodnoprawnego i przedłożenie go do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej X, jako organu właściwego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt  1a ustawy Prawo wodne oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Te dwa wyloty leżą na terenie portu morskiego. Czy Zarząd Zlewni ABC słusznie przytoczył podstawę prawną do złożenia wniosku do innego organu?

Szczególne korzystanie z wód nie jest pomniejszone o zwykłe korzystanie

Czy w oświadczeniu o ilości pobranej wody czy też wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego należy uwzględnić ilość wody pobranej w ramach zwykłego korzystania z wód?

Prawo służebności przesyłu czyli sieć wodociągowa pod prywatną nieruchomością

Gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej, która ma przebiegać przez Twoją nieruchomość. Czy ma do tego prawo? Czy podczas budowy może korzystać  z Twojej działki na podstawie umowy służebności? Co powinieneś wiedzieć na temat takiej umowy i czy należy Ci się wynagrodzenie za służebność?

Pobór zwrotny wody a opłata za usługę wodną

Zgodnie z Prawem wodnym opłatę za pobór wód do celów elektrowni wodnych ponosi się wyłącznie za ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej z wykorzystaniem wody pobranej zwrotnie. Pozostałe przypadki są zwolnione z opłaty. Tak orzekł WSA w Rzeszowie. Szczegóły znajdziesz  w poniższym artykule.

Od decyzji ustalającej opłatę stałą najpierw odwołanie

Zgodnie z art. 271 ust. 6 Prawa wodnego podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Natomiast w myśl art. 271 ust. 7 Prawa wodnego, jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość opłaty stałej w drodze decyzji. Czy od decyzji wydanej w tym trybie przysługuje odwołanie do organu II instancji czy skarga do sądu administracyjnego? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Ochrona przed powodzią – miasto „gąbka”

W związku z tym, iż co raz częściej słyszymy o zalaniu wodami opadowymi miast, pojawiła się koncepcja tzw. miasta gąbki. Ma ona na celu magazynowanie wody opadowej, a następnie jej dalsze wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat przeczytasz w poniższym artykule.

O czym powinieneś pamiętać, gdy Twoja nieruchomość graniczy z wodą

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z wodą warto wiedzieć, czy jest to woda publiczna czy prywatna. Ma to istotne znaczenie np. gdy chcesz odgrodzić działkę przy samej linii brzegowej. Sprawdź, czy możesz to zrobić i o czym jeszcze warto wiedzieć, by nie narazić się na negatywne konsekwencje swoich działań.

Na czym polega flotacja ciśnieniowa ścieków

Czym jest flotacja i na czym polega ten proces?