Wyższa stawka za pobór wody dla prowadzących działalność gospodarczą

Czy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne muszą płacić wyższą stawkę za pobór wody dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą?

Uwagi Wód Polskich do operatów wodnoprawnych

Ilość oraz jakość uwag organów wydających zgody wodnoprawne waha się w zależności od wiedzy i kompetencji pracujących tam inspektorów. Niektóre uwagi są błahe i można by było je pominąć, inne natomiast są konkretne. Poniżej przykładowe uwagi Wód Polskich oraz możliwe odpowiedzi dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej.

Sprawdź, jak wygląda procedura wyliczania opłaty zmiennej za odprowadzanie wód

Od IV kwartału 2018 roku wysokość opłaty zmiennej nie jest już ustalana na podstawie wyników kontroli dokonywanej korespondencyjnie przez Zarządy Zlewni Wód Polskich. Obecnie to podmioty są zobowiązane do samodzielnego składania co kwartał stosownych oświadczeń, na podstawie których wyliczane będą opłaty. Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, Zarządom Zlewni PGWWP. W jaki sposób wyliczyć opłatę zmienną za tę usługę wodną w 2019 roku?

Pobór zwrotny wód nie podlega opłacie za usługę wodną

Pobór zwrotny wód polega na poborze określonej, mierzalnej ilości wody, a następnie jej zwrocie bez zanieczyszczenia, którego stopień przekształcałby ją w ścieki w rozumieniu art. 16 pkt 61 ustawy Prawo Wodne (dalej PW) oraz bez jej definitywnego zużycia (utraty substratu), które skutkowałoby odprowadzeniem wody w ilości mniejszej niż pobrano. Sprowadza się on w istocie do przepływu wody przez urządzenie wodne. WSA potwierdził, że taki rodzaj poboru nie podlega opłacie.

Opłaty za pobór wód w rolnictwie

Obecnie obowiązują opłaty za pobór wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych do celów rolniczych. Pobór wód podziemnych i powierzchniowych kwalifikuje się do tzw. usługi wodnej. Ile wynosi opłata zmienna za pobór wód i od czego zależy? A co z opłatą stałą?

Który zarząd zlewni jest właściwy

Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane w 2012 r. przez marszałka województwa ABC zlokalizowany na terenie zlewni B. Teraz przedsiębiorstwo stara się wydanie o pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z własnego ujęcia i złożyło wniosek do Zarządu Zlewni A. Co w sytuacji gdy ten zarząd nie jest właściwy?

Jak prawidłowo stosować i przechowywać nawozy

Prawidłowe przechowywanie nawozów nie tylko zapobiega zanieczyszczaniu środowiska, ale może także skutecznie ograniczyć negatywne oddziaływanie na sąsiednie tereny poprzez minimalizację rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów. Ponieważ jednym z powodów emisji odorów z nawozów naturalnych, np. gnojowicy, obornika czy gnojówki jest ich nieprawidłowe przechowywanie, warto poznać zasady prawidłowego ich przechowywania i stosowania.

Jak ograniczyć uciążliwości zapachowe w gospodarstwie rolnym

Wielokrotnie podejmowano próby uregulowania stanu formalnego emisji odorów do środowiska, jednak bezskutecznie. Prace wciąż trwają, jednak mimo chęci problematyczne jest objęcie restrykcjami coś, co trudno zmierzyć. Jak zatem sobie radzić, kiedy sąsiad narzeka na nieprzyjemne zapachy z naszej fermy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach i nie tylko – dotacje w 2019 roku

Dystrybutorem środków krajowych przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji części 1 Gospodarki ściekowej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na pomoc finansową mogą liczyć przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych (poza tymi, które uzyskały środki w ramach POIiŚ 2014−2020), takie jak budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (również w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych), a także zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy budynków do kanalizacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia, które jest przedmiotem projektu).