Poznaj projekt nowelizacji Prawa budowlanego

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane zakłada przyspieszenie podłączeń nowo wybudowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej. Nowelizacja proponuje również inne modyfikacje w sferze związanej z budową obiektów wodnych. W poniższym artykule znajdziesz szczegóły projektowanych zmian.

Opłata za odprowadzanie wód mieszanych powinna być adekwatna

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Wody Polskie nie mogą naliczać wyższych opłat stałych za odprowadzanie wód mieszanych, ponieważ zanieczyszczają one środowisko w mniejszym stopniu niż ścieki. Zapoznaj się ze szczegółami tej ważnej kwestii.

Odprowadzanie wód opadowych jako usługa wodna

 Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych stanowi usługę wodną, a nie szczególne korzystanie z wód i tak należy pisać we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Obowiązek utrzymania urządzenia wodnego – konsekwencje zaniechań

Zarośnięte rowy, zaniedbane murki brzegowe, zatkane rury – niewłaściwe utrzymywanie nie tylko urządzeń melioracyjnych, ale w ogóle każdego urządzenia wodnego może mieć przykre konsekwencje dla osób do tego zobowiązanych. Kto odpowiada za utrzymanie urządzeń wodnych i jakie mogą być konsekwencje zaniechań w tym zakresie?

Likwidacja urządzenia wodnego gdy nie ma właściciela

Nielegalne urządzenie wodne powinno być zlikwidowane. A jeżeli nie wiadomo, kto jest jego właścicielem? Czy ustalenie właściciela urządzenia jest niezbędne do jego likwidacji? A co w sytuacji, gdy właściciel urządzenia nie realizuje nałożonych na niego obowiązków wynikających z decyzji likwidacyjnej?  

Korzystanie z wód w celach energetycznych jako usługa wodna

Usługi wodne z których korzysta energetyka objęte są nowym systemem opłat. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie opłaty ponoszone są za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej i ile one wynoszą.

Jak bezpiecznie przechowywać nawozy by uniknąć zanieczyszczenia wód

Nieprawidłowe stosowanie i przechowywanie środków ochrony roślin i nawozów może przedostanie się ich do wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie. Poniżej zbiór podstawowych zasad.

Gminy mogą karać firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kary za nierzetelne lub nieterminowe sprawozdania są wymierzane także podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.