AGN 37

Zalanie w wyniku awarii kanalizacji – kto ponosi odpowiedzialność

Awarie kanalizacji komunalnych są nie do uniknięcia. Niestety często w ich wyniku dochodzi do powstania szkód. Jakie przepisy regulują kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez uprawnione do tego podmioty? Kto w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę?  W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie?

Szczególne prawa budowli przeciwpowodziowych – z orzecznictwa NSA

Sąd rozstrzygnął, że budowle przeciwpowodziowe takie jak wał przeciwpowodziowy mogą być realizowane niezależnie od tego, czy teren, na którym mają być one budowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość ich budowy czy też nie. Legalizacja inwestycji nie wymaga wykazania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok ten wpisał się w politykę szczególnej ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich. Od czasów znacznych powodzi w roku 1997 i 2010 ochrona przeciwpowodziowa stała się w województwie dolnośląskim zadaniem priorytetowym.

Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi

Czy jest możliwe odprowadzenie ścieków nieoczyszczonych do wód lub do ziemi? I to za darmo? Zobaczmy czy i z jakimi warunkami formalnoprawnymi oraz opłatami się to wiąże.

AGN 36

Ugoda jako zakończenie sporu o naruszenie stosunków wodnych

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne właścicieli gruntów obowiązują ustawowe zakazy zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, zmiany kierunku odpływ wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Osobom, które doznały szkody na skutek zabronionego działania na nieruchomościach sąsiednich, przysługuje ochrona prawna m.in. na drodze administracyjnej.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi

Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor oraz mikroelementy. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość należy dostosować do wymaganych norm dla konkretnego przeznaczenia. O czym jeszcze musisz pamiętać stosując komunalne osady ściekowe?

Spółka wodna a urządzenia melioracji wodnych i obszar korzyści

Które przepisy dotyczą sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ) do naliczania składki przez spółkę wodną? Czy spółka wodna może naliczać składkę od gruntów położonych nad ciekami państwowymi?

AGN 35

Wyznaczanie ilości wód opadowych do operatu wodnoprawnego

Zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt.1 i 7 ustawy Prawo wodne w operacie wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód należy ująć informację o m.in. maksymalnej ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok. Poniżej podajemy przykład wyliczenia ww. ilości.

Spory między inwestorami a gminą o przyłączenie do sieci – oświadczenie PG WP

Wody polskie nadzorują wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych. Czy nie powinny zatem pomagać w rozstrzygnięciu konfliktów, jakie mają miejsce przy wydawaniu decyzji o dostęp do sieci?

Osady ściekowe – czy powinniśmy się ich bać

Dlaczego z roku na rok wzrasta ilość komunalnych osadów ściekowych? Czy stanowią one zagrożenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.