AGN 36

Ugoda jako zakończenie sporu o naruszenie stosunków wodnych

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne właścicieli gruntów obowiązują ustawowe zakazy zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, zmiany kierunku odpływ wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Osobom, które doznały szkody na skutek zabronionego działania na nieruchomościach sąsiednich, przysługuje ochrona prawna m.in. na drodze administracyjnej.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi

Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor oraz mikroelementy. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość należy dostosować do wymaganych norm dla konkretnego przeznaczenia. O czym jeszcze musisz pamiętać stosując komunalne osady ściekowe?

Spółka wodna a urządzenia melioracji wodnych i obszar korzyści

Które przepisy dotyczą sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ) do naliczania składki przez spółkę wodną? Czy spółka wodna może naliczać składkę od gruntów położonych nad ciekami państwowymi?

AGN 35

Wyznaczanie ilości wód opadowych do operatu wodnoprawnego

Zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt.1 i 7 ustawy Prawo wodne w operacie wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód należy ująć informację o m.in. maksymalnej ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok. Poniżej podajemy przykład wyliczenia ww. ilości.

Spory między inwestorami a gminą o przyłączenie do sieci – oświadczenie PG WP

Wody polskie nadzorują wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych. Czy nie powinny zatem pomagać w rozstrzygnięciu konfliktów, jakie mają miejsce przy wydawaniu decyzji o dostęp do sieci?

Osady ściekowe – czy powinniśmy się ich bać

Dlaczego z roku na rok wzrasta ilość komunalnych osadów ściekowych? Czy stanowią one zagrożenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.