AGN 46

Zużycie wody a opłata za śmiecie

Od grudnia 2020 r. mieszkańcy stolicy zapłacą za śmieci nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego, ale – 12,73 zł za każdy zużyty m3 wody z kranu. Podstawę opłaty będzie stanowiło średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12 miesięcy). Będzie brana pod uwagę jedynie woda, która trafiła do kanalizacji, czyli ta wykorzystana na cele bytowe.

Zrównoważone systemy odwadniające – jakie korzyści

Korzyści ze stosowania zrównoważonych systemów odwadniających to przede wszystkim symulacja działania systemów naturalnych oraz integracja instalacji z krajobrazem jako struktury atrakcyjnej wizualnie, co poza oczywistymi korzyściami środowiskowymi i społecznymi stwarza siedliska i promuje zasilanie wód gruntowych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w branży wod.-kan.

Odnawialne źródła energii zgodnie z definicją ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące m.in. energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Celem rozwoju inwestycji „zielonej energii” jest ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych. Jak wykorzystać OZE w branży wod.-kan.?

AGN 45

Wymogi formalne dla budowy i użytkowania studni głębinowej

Jakie są wymogi formalnoprawne wybudowania i użytkowania studni głębinowej? O czym należy pamiętać planując jej budowę?

Uwaga! Nowe stawki opłat w Prawie wodnym od stycznia 2021 roku

Jak co roku do końca października ogłaszane są nowe wysokości stawek opłat za legalizację urządzeń wodnych, wydanie zgód wodnoprawnych czy opłaty podwyższonej. Sprawdź, o ile wzrosły poszczególne stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

SGN 01

Wątpliwości prawne rozstrzyga sąd

W kwestiach wątpliwości wobec sposobu naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych przez organy Wód Polskich wypowiadały się wojewódzkie sądy administracyjne. Warto zapoznać się z tymi wyrokami, gdyż dają one grunt do rozstrzygania trudnych sporów o interpretację Prawa wodnego i pokazują, że nie należy bezkrytycznie przyjmować decyzji organów administracji.

Sposoby zagospodarowania wód opadowych

Wody opadowe z terenów zurbanizowanych można w sposób konwencjonalny odprowadzić systemem kanalizacji zbiorczej (deszczowej lub ogólnospławnej) lub alternatywnie zagospodarować w miejscu ich powstawania poprzez retencjonowanie lub infiltrację.

AGN 44

Zakazy i ograniczenia w strefach ochronnych ujęć wodnych

Strefy ochronne ujęć wodnych to ustanowione obszary, na których obowiązują określone zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Czego dotyczą?

Wytwarzanie biogazu z osadów ściekowych – jak to działa

Budowa biogazowni, a co za tym idzie produkcja biogazu jako sposób na zagospodarowanie osadów ściekowych jest rozwiązaniem, które uwzględnia obecne priorytety – ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów uzyskania energii przy jednoczesnym wzroście popytu na nią. Czym są biogazownie i na jakich zasadach działają?

Wysokość opłaty zmiennej – istotny jest cel poboru wód, nie finalny odbiorca

Jak wynika z uzasadnienia jednego z wyroków WSA, organ, obliczając wysokość opłaty za pobór wody i wybierając odpowiednią stawkę opłaty, powinien brać pod uwagę cel poboru wody. Nie ma tu znaczenia ani odbiorca, ani faktyczny sposób wykorzystania przez niego wody. Na jakiej podstawie zapadło takie orzeczenie?

AGN 43

Uzgadnianie dokumentów planistycznych z Wodami Polskimi – czego dotyczy i jak wygląda procedura

Do zadań Wód Polskich należy m.in. sporządzanie, aktualizowanie i uzgadnianie wielu projektów dokumentów planistycznych. Artykuł 166 ww. ustawy wylicza dokumenty, których projekty wymagają uzgodnień z Wodami Polskimi w zakresie zagospodarowania i zabudowy terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jakie to dokumenty i jak wygląda procedura ich uzgadniania z Wodami Polskimi? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Ustalenie linii brzegowej – co powinien zawierać wniosek

Chcąc ustalić przebieg linii brzegowej, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. Kto może złożyć taki wniosek i jakie są jego niezbędne elementy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. 

AGN 42

Wymagania formalne budowy stawu

Budowa stawu rekreacyjnego, rybnego czy stawu przeznaczonego do oczyszczania ścieków lub nawadniania plantacji bywa jednak przedsięwzięciem wymagającym zarówno pod względem technicznym, jak i od strony prawnej. Zanim więc przystąpimy do wykonania akwenu, dopełnijmy wszystkich niezbędnych formalności technicznych i prawnych.

Ustawa, która ma pomóc walczyć z suszą

Praca międzyresortowego zespołu ds. suszy zaowocowały projektem ustawy, która ma pomóc w walce z problemem postępujących niedoborów wody. Nowe prawo ma usprawnić realizację inwestycji zapobiegających suszy i zapewnić większe dochody gminom z opłat za utratę naturalnej retencji.

Urządzenia służące do retencji wody w świetle orzecznictwa

Wody opadowe z nawierzchni nabrzeża i odwodnienia kanałów instalacyjnych odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nawierzchni realizowane jest za pomocą odwodnień liniowych z rusztem żeliwnym. Oczyszczenie wód opadowych odbywa się poprzez zespół odwadniająco-separujący, m.in. w oparciu na osadniki żelbetowe, prefabrykowane, separatory koalescencyjne, studzienki kontrolne czy wpusty w ścianie nabrzeża. Czy można przyjąć, że wody opadowe z terenów utwardzonych (nabrzeże) są odprowadzane za pomocą urządzeń retencyjnych?

AGN 41

Wszystko co powinieneś wiedzieć o wniosku o legalizację urządzenia wodnego

Kto może złożyć wniosek o legalizację urządzenia wodnego i co powinien zawierać taki wniosek?

Stanowisko GIS w sprawie instalacji wewnętrznych

Z uwagi na pandemię koronawirusa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (dalej: IGWP) zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie instalacji wewnętrznych w budynkach, które zostały wyłączone z eksploatacji. Czy uruchomienie instalacji wodociągowych jest bezpieczne? Poznaj oficjalne zalecenia.

AGN 40

Zabudowa działki przy strumieniu – jakie wymagania trzeba spełnić

Przedsiębiorstwo nabyło nieruchomość graniczącą ze strumieniem. Czy jest to możliwe, żeby granica działki przebiegała przy lustrze wody czy musi być jakiś odstęp? Czy musimy dokonać jakiś formalności związanych z Prawem wodnym?

Wyłączenie gminy przy przywróceniu stanu wody

Gmina przebudowała drogę i obecnie spływająca z drogi zalewa sąsiadującą z drogą działkę i dom. Właściciel działki złożył wniosek o przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego. Czy gmina jako właściciel działki i zarządca drogi podlega wyłączeniu z postępowania i powinna przekazać sprawę organowi wyższemu instancji?

Podwyższenie terenu a pozwolenie wodnoprawne

Co do zasady podniesienie terenu nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast skutki zmiany ukształtowania terenu mają wpływ na zmianę stosunków wodnych i mogą negatywnie oddziaływać na działki sąsiednie. Wobec tego w niniejszym artykule omówiono kilka szczególnych sytuacji dla których jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na konieczność przeciwdziałania powstałym szkodom, czy konkretne uwarunkowania lokalizacyjne, a także docelowe zagospodarowanie terenu działki. 

AGN 39

Źródła danych do operatu wodnoprawnego – część II

Praca nad operatem wodnoprawnym, to żmudna i wnikliwa analiza zagadnienia w oparciu o wiele danych i informacji zaczerpniętych z różnych źródeł poprzez studiowanie map oraz planów i programów o znaczeniu strategicznym, a także ustaw, rozporządzeń branżowych czy uchwał prawa miejscowego. Z tego artykułu dowiesz się skąd pozyskać wiarygodne i aktualne dane, konieczne do sporządzenia każdego rodzaju wymaganego operatu wodnoprawnego?

Źródła danych do operatów wodnoprawnych – część I

Pozwolenie wodnoprawne wraz ze zgłoszeniem wodnoprawnym, oceną wodnoprawną oraz decyzją zwalniającą z zakazu lokalizacji pewnych inwestycji czy obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowią wspólny pakiet tzw. zgód wodnoprawnych. W każdym przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody wodnoprawnej, a jedynie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć specjalistyczną dokumentację, jaką jest operat wodnoprawny.  Aby rzetelnie sporządzić operat wodnoprawny należy zebrać wiele konkretnych danych. W zależności od rodzaju sporządzanej dokumentacji dysponujemy różnymi możliwościami pozyskiwania informacji. Poniżej zostaną opisane źródła informacji w zależności od rodzaju operatu.

Studnia chłonna – budowa i obliczanie zdolności chłonnej

Czym jest studnia chłonna, jak jest skonstruowana i jak obliczyć jej wydajność? Przeczytaj w poniższym artykule.

AGN 38

Wyrok sądu przypomina zasady udziału mieszkańców w budowie sieci

Czy uchwała rady gminy może dowolnie określić zasady udziału w budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej? Według WSA w Kielcach żaden z obowiązujących aktów prawa nie upoważnia rady gminy do ustalania kto płaci, a kto jest zwolniony z opłat za podłączenie, i na jakich zasadach.

Wstępna informacja techniczna – czym jest

Budowa przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych może być poprzedzona sporządzeniem wstępnej informacji technicznej. Wstępna informacja techniczna pozwala ocenić lokalizację nieruchomości pod kątem dostępności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się czym jest wstępna informacja techniczna oraz jak wygląda procedura przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Urządzenia wodne jako obiekty budowlane

Postawienie urządzenia wodnego może niekiedy oznaczać konieczność przeprowadzenia procesu budowlanego a to z kolei wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów Prawa budowlanego. Kiedy więc urządzenie wodne jest jednocześnie obiektem budowlanym?

AGN 37

Zalanie w wyniku awarii kanalizacji – kto ponosi odpowiedzialność

Awarie kanalizacji komunalnych są nie do uniknięcia. Niestety często w ich wyniku dochodzi do powstania szkód. Jakie przepisy regulują kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez uprawnione do tego podmioty? Kto w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę?  W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie?

Szczególne prawa budowli przeciwpowodziowych – z orzecznictwa NSA

Sąd rozstrzygnął, że budowle przeciwpowodziowe takie jak wał przeciwpowodziowy mogą być realizowane niezależnie od tego, czy teren, na którym mają być one budowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość ich budowy czy też nie. Legalizacja inwestycji nie wymaga wykazania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok ten wpisał się w politykę szczególnej ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich. Od czasów znacznych powodzi w roku 1997 i 2010 ochrona przeciwpowodziowa stała się w województwie dolnośląskim zadaniem priorytetowym.

Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi

Czy jest możliwe odprowadzenie ścieków nieoczyszczonych do wód lub do ziemi? I to za darmo? Zobaczmy czy i z jakimi warunkami formalnoprawnymi oraz opłatami się to wiąże.

AGN 36

Ugoda jako zakończenie sporu o naruszenie stosunków wodnych

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne właścicieli gruntów obowiązują ustawowe zakazy zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, zmiany kierunku odpływ wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Osobom, które doznały szkody na skutek zabronionego działania na nieruchomościach sąsiednich, przysługuje ochrona prawna m.in. na drodze administracyjnej.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi

Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor oraz mikroelementy. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość należy dostosować do wymaganych norm dla konkretnego przeznaczenia. O czym jeszcze musisz pamiętać stosując komunalne osady ściekowe?

Spółka wodna a urządzenia melioracji wodnych i obszar korzyści

Które przepisy dotyczą sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ) do naliczania składki przez spółkę wodną? Czy spółka wodna może naliczać składkę od gruntów położonych nad ciekami państwowymi?

AGN 35

Wyznaczanie ilości wód opadowych do operatu wodnoprawnego

Zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt.1 i 7 ustawy Prawo wodne w operacie wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód należy ująć informację o m.in. maksymalnej ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok. Poniżej podajemy przykład wyliczenia ww. ilości.

Spory między inwestorami a gminą o przyłączenie do sieci – oświadczenie PG WP

Wody polskie nadzorują wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych. Czy nie powinny zatem pomagać w rozstrzygnięciu konfliktów, jakie mają miejsce przy wydawaniu decyzji o dostęp do sieci?

Osady ściekowe – czy powinniśmy się ich bać

Dlaczego z roku na rok wzrasta ilość komunalnych osadów ściekowych? Czy stanowią one zagrożenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.