Ugoda jako zakończenie sporu o naruszenie stosunków wodnych

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne właścicieli gruntów obowiązują ustawowe zakazy zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych, zmiany kierunku odpływ wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. Osobom, które doznały szkody na skutek zabronionego działania na nieruchomościach sąsiednich, przysługuje ochrona prawna m.in. na drodze administracyjnej.

Stosowanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi

Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych tj. azot i fosfor oraz mikroelementy. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość należy dostosować do wymaganych norm dla konkretnego przeznaczenia. O czym jeszcze musisz pamiętać stosując komunalne osady ściekowe?

Spółka wodna a urządzenia melioracji wodnych i obszar korzyści

Które przepisy dotyczą sposobu ustalania powierzchni konkurencyjnej użytków rolnych (GR, TUZ) do naliczania składki przez spółkę wodną? Czy spółka wodna może naliczać składkę od gruntów położonych nad ciekami państwowymi?

Procedura uzgadniania dokumentów planistycznych z Wodami Polskimi

Wody Polskie są odpowiedzialne za sporządzanie, aktualizowanie i uzgadnianie wielu projektów dokumentów planistycznych. Procedura uzgadniania dokumentów dotyczących planowanej zabudowy lub planowanego zagospodarowania terenu, znajdującego się na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią została uwzględniona w ustawie Prawo wodne. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca występuje do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich o uzgodnienie projektu określonych w ww. ustawie dokumentów planistycznych. Odmowa pozytywnego dla wnioskodawcy uzgodnienia stanowi przesłankę do odmowy wydania decyzji.

Procedura odmowy zatwierdzenia nowej taryfy wodnej a taryfa tymczasowa

Stosowne postanowienia zawarte w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., nr 1437, poz. 1495, dalej: ustawa zaopatrzeniowa), zasadniczo mają chronić interesy odbiorców (w szczególności konsumentów) usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Ochrona ta ma zapobiec nadmiernemu i nieuzasadnionemu wzrostowi cen za usługi świadczone przez te przedsiębiorstwa. Jaki ma z tym związek taryfa tymczasowa?

Kto odpowiada za czystą wodę w kranie

Coraz częstsze akcje promujące picie wody z kranu zamiast butelkowanej rodzą pytania o czystość popularnej „kranówki”. W tym artykule sprawdzimy kto odpowiada za jakość tego co wypływa po odkręceniu kurka.

Korzystanie z wód – główne obowiązki gminy

Prawo wodne reguluje między innymi zasady kształtowania i ochrony zasobów wodnych, korzystania z wód oraz zarządzania zasobami wodnymi. Organami adekwatnymi w sprawach gospodarowania wodami są m.in. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, prezes Wód Polskich, ale także starosta czy wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jakie główne obowiązki wynikające z ustawy Prawo wodne ustawodawca przekazał gminom?

Jak kwalifikować odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Czy działalność polegająca na czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, w wyniku której powstaje odpad o kodzie 20 03 03 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych wymaga wpisu wytwórcy do BDO? Czy można taki odpad potraktować jako komunalny i nie prowadzić ewidencji?