Zalanie w wyniku awarii kanalizacji – kto ponosi odpowiedzialność

Awarie kanalizacji komunalnych są nie do uniknięcia. Niestety często w ich wyniku dochodzi do powstania szkód. Jakie przepisy regulują kwestię dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez uprawnione do tego podmioty? Kto w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę?  W jaki sposób można uzyskać odszkodowanie?

Szczególne prawa budowli przeciwpowodziowych – z orzecznictwa NSA

Sąd rozstrzygnął, że budowle przeciwpowodziowe takie jak wał przeciwpowodziowy mogą być realizowane niezależnie od tego, czy teren, na którym mają być one budowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość ich budowy czy też nie. Legalizacja inwestycji nie wymaga wykazania jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wyrok ten wpisał się w politykę szczególnej ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich. Od czasów znacznych powodzi w roku 1997 i 2010 ochrona przeciwpowodziowa stała się w województwie dolnośląskim zadaniem priorytetowym.

Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi

Czy jest możliwe odprowadzenie ścieków nieoczyszczonych do wód lub do ziemi? I to za darmo? Zobaczmy czy i z jakimi warunkami formalnoprawnymi oraz opłatami się to wiąże.

O przyczynach deficytu wody i jak sobie z nim radzić

W ostatnim czasie głośno mówi się o tym, że Polska znajduje się wśród krajów, którym grozi deficyt wody. Jakie są tego przyczyny? Jakie rozwiązania można wprowadzić, aby chronić zasoby wodne w naszym kraju? Jak się okazuje, nawet miasta, które problemów z deficytem nie mają już podjęły inicjatywy w tym zakresie.

Kłopotliwa deszczówka i studnia chłonna – rozwiewamy wątpliwości

Czy zgodnie z ustawą Prawo wodne wody opadowe mogą być uznane za ścieki? Jak w zakwalifikować odprowadzanie deszczówki do ziemi? Czy zamiast do systemu kanalizacji deszczowej mogę odprowadzać wody opadowe do studni chłonnej? Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Jeżeli tak, to czy jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Kontrola gmin w zakresie urządzeń służących indywidualnej gospodarce ściekowej

Urządzenia służące indywidualnej gospodarce ściekowej stanowią konieczność w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do systemu kanalizacji sanitarnej. Popularnymi rozwiązaniami stosowanymi w tym zakresie są m.in. zbiorniki bezodpływowe czy przydomowe oczyszczalnie ścieków. Funkcjonowanie indywidualnej gospodarki ściekowej podlega działaniom kontrolnym gminy. Do zadań gminy należy nadzór nad sposobem odprowadzania przez mieszkańców nieczystości ciekłych. Wykazane podczas kontroli nieprawidłowości mogą skutkować karą grzywny.

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw – rusza nabór wniosków o dotację

21 lutego 2020 r. ruszył nabór wniosków o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub za pośrednictwem biur powiatowych. Nabór potrwa do 20 kwietnia b.r.

Czy opaska chłonna może być urządzeniem do retencjonowania wody

Zadaniem retencji jest w pierwszej kolejności regulacja obiegu wody w środowisku. Dlatego ustalając wysokość opłaty retencyjnej organ powinien wyraźnie wskazać, czemu opaska chłonna takiej funkcji nie pełni. Sam fakt, że opaska chłonna nie jest zbiornikiem nie jest wystarczający do stwierdzenia, że nie jest ona urządzeniem wodnym służącym retencjonowaniu wody.