Gdzie będzie siedziba Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku został powołany nowy organ – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Gdzie będzie się mieściła jego siedziba?

AGN 22

Otwarty lub zamknięty system kanalizacji – jak brzmi definicja

Co należy rozumieć przez otwarty, a co przez zamknięty system kanalizacji?

Od kiedy naliczać opłatę stałą – rozstrzygnięcia sądów korzystne dla przedsiębiorców

Nie do końca czytelny system opłat stałych za usługi wodne ujęty w nowych przepisach przyczynia się do powstawania sporów między Wodami Polskimi a przedsiębiorcami. Sądy, rozstrzygając sporne kwestie, często stają po stronie przedsiębiorców. Stało się tak m.in. w przypadkach wątpliwości, od kiedy należy wyliczać opłatę stałą, a także w przypadku kwestii, jak wyliczać opłatę stałą na postawie pozwoleń wydanych przed 1 stycznia 2018 r.

AGN 21

Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący jakości sieci wodociągowych w miastach

Częste awarie urządzeń kanalizacyjnych (100 tys. awarii rocznie) oraz brak ciągłości i zmienność natężenia przepływu wody to problemy, które na co dzień znają użytkownicy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Raport NIK wykazał szereg nieprawidłowości w postępowaniu przedsiębiorstw i władz administracyjnych, które utrzymują zły stan kanalizacji i hamują poprawę jakości dostarczanej wody. Jakie nieprawidłowości występują najczęściej?

Podatek VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej wniesionej jako aport do spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął kwestię opodatkowania podatkiem VAT budowanej przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wniesienia tej sieci aportem do spółki. Uznał, że aport jest czynnością cywilnoprawną, a na gruncie ustawy o VAT wypełnia definicję dostawy towarów, a zatem podlega opodatkowaniu.

Odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej

Przed wejściem w życie nowego Prawa wodnego (a więc przed 1 stycznia 2018 roku) wody opadowe i roztopowe, które były ujmowane w otwarte czy zamknięte systemy kanalizacyjne, stanowiły ścieki, jeżeli pochodziły z powierzchni zanieczyszczonych o stałej powierzchni. Pojmowanie deszczówki jako ścieku implikowało bardzo poważne konsekwencje. Cała woda opadowa gromadzona przez dany podmiot musiała być traktowana jako ściek, a więc na przykład na ich odprowadzanie było konieczne pozwolenie wodnoprawne.

AGN 20

Ugoda jako polubowne rozwiązanie sporu w przypadku naruszenia stosunków wodnych

Zdarza się, że właściciel swoim działaniem narusza stosunki wodne. Jak rozwiązać powstały na tym tle spór z sąsiadem?

Pozwolenie wodnoprawne dla stacji demontażu pojazdów

Pytanie: Czy prowadzenie stacji demontażu pojazdów będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Operat rybacki – co powinien zawierać?

Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Oceny wypełniania obowiązku prowadzenia takiej gospodarki dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. Czym jest operat rybacki i co powinien zawierać? Jakie informacje są potrzebne do sporządzenia operatu?

AGN 19

Znaki żeglugowe w pozwoleniu wodnoprawnym

Jednym z formalnych wymogów operatu wodnoprawnego jest opisanie rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. Wielu przedsiębiorców jednak nie wie czym one w ogóle są, czego dotyczą, ani jaki mają wpływ na wydanie zgody wodnoprawnej. Poniższy artykuł przybliży tę tematykę.

Strefa ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody

Czy dla każdej studni, niezależnie od jej parametrów i liczby korzystających, istnieje obowiązek wyznaczania strefy ochrony bezpośredniej?

Stosowanie środków ochrony roślin a gospodarka wodna

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem. Nieprzestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej może skończyć się wysokimi karami finansowymi. O czym pamiętać?

AGN 18

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z regulaminem a wykluczenie z kolejnych dotacji

Czy niewywiązanie się z umowy dotacyjnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może wykluczyć dany podmiot z możliwości starania się o kolejną dotację? Czy rada gminy może podjąć uchwałę zmieniającą warunki dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zawierającą zapis, że wnioskodawca, który po podpisaniu umowy nie zbuduje oczyszczalni albo zbuduje ją niezgodnie z regulaminem, nie otrzyma już dotacji z gminy?

Wątpliwości co do wysokości opodatkowania usług melioracyjnych

Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami melioracyjnymi, które wykonują usługi na rzecz zarządów melioracji na podstawie przetargów, zostały postawione przez urząd skarbowy przed dużym problemem, który naraża je na ogromne straty. Zmiana wymogów co do opodatkowania usług wykonywanych przez te firmy będzie zmuszała do zapłaty dużo wyższego podatku.

Urządzenia melioracji wodnych – co warto wiedzieć

Czym są urządzenia melioracji wodnych i które urządzenia do nich należą? Do kogo należy wykonanie urządzeń melioracyjnych i na kim ciąży obowiązek ich utrzymania? Kto ponosi koszty wykonania takich urządzeń?

AGN 17

Urządzenia wodne w nadbrzeżnym pasie technicznym

Czym jest nadbrzeżny pas techniczny? Czy na budowę urządzeń wodnych w pasie technicznym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Rozporządzenie „taryfowe” – co się zmieniło

Od 3 marca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Co się zmieniło po wejściu w życie tych przepisów?

Rekultywacja wód – co warto wiedzieć?

Rekultywacja to przywrócenie stanu wody sprzed zanieczyszczenia. Z wody usuwane są zanieczyszczenia lub przetwarzane są na związki nieszkodliwe dla środowiska wodnego. Przykładem rekultywacji może być ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wody, filtrowanie i uzdatnianie wody, wprowadzanie organizmów roślinożernych, zwiększanie dopływu czystych wód. Wyróżnia się trzy metody rekultywacji: biologiczną, chemiczną i fizyczną. Którą metodę wybrać? I od czego zacząć?

AGN 16

Jak wyliczyć zdolność chłonną studni

Studnia chłonna to urządzenie wodne, które służy do oczyszczania odprowadzanych wód. Często wykorzystywane jest przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi. Jak są skonstruowane i jak wyliczyć parametry studni?

Jak spółka wodna może wyegzekwować zaległości

Jeżeli zaprzestaniesz płacenia składek na rzecz spółki wodnej, której jesteś członkiem, możesz się spodziewać, że spółka prędzej czy później będzie dochodzić swoich należności. Może się również zdarzyć, że odziedziczysz długi. Jeżeli ktoś odziedziczył członkostwo w spółce po rodzicach czy dziadkach, może zostać zaskoczony obowiązkiem uiszczenia świadczeń wcześniej nieopłaconych. Otrzymuje wtedy wezwanie do zapłaty bądź upomnienie wysyłane w trybie ustawy o egzekucji administracyjnej.

AGN 15

Wykorzystywanie osadów ściekowych do rekultywacji składowiska odpadów

Pytanie: Czy osady ściekowe o kodzie 19 08 05 pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków można wykorzystać do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów? Jakie badania należy przeprowadzić?

Uwaga! Planowane są kolejne zmiany w Prawie wodnym

Stosowanie  nowej ustawy Prawo wodne wykazało konieczność doprecyzowania niektórych rozwiązań prawnych, w szczególności wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Poza tym pojawiły się pewne problemy w kwestii gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne. Dlatego też  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało kolejne usprawnienia Prawa wodnego, które zawarte będą w nowelizacji ustawy.

Służebność przesyłu – czy gmina zapłaci właścicielowi za wodociąg na jego posesji

Gmina planuje budowę kanalizacji na terenie prywatnym. W tej sytuacji może wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu, obejmujące prawo do korzystania z działki na czas budowy kanalizacji czy obowiązek zaniechania nasadzeń na tym terenie. Czym jest służebność przesyłu? Z jakimi ograniczeniami wiąże się jej ustanowienie? Czy gmina powinna zapłacić wynagrodzenie za służebność?

AGN14

Szambo zamiast kanalizacji dla nowego osiedla

Po zmianie prawa dotyczącego gospodarowania nieruchomościami pieniądze zainwestowane w zapewnienie mediów dla planowanej budowy mogą się nie zwrócić. Zapewnienie podłączenia do kanalizacji dla inwestycji budowlanej może się okazać na tyle kosztowne, że warto rozważyć odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

Sprawy wszczęte przed 1 stycznia 2018 r. – które przepisy zastosować

Z powodu licznych wątpliwości dotyczących stosowania nowego Prawa wodnego do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r., dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne było wprowadzenia poprawek do art. 545. W konsekwencji w ustawie nowelizującej z 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne wprowadzono zmiany przewidujące stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r. przepisy sprzed nowelizacji.

Sposoby na obniżenie poziomu ChZT

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – to umowny wskaźnik jakości ścieków oznaczany laboratoryjnie. Jakie są sposoby na obniżenie jego poziomu?

AGN13

Zlewnie i ich właściwe regiony wodne

Na podstawie art. 13 ust. 6 Prawa wodnego Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2018 r. W rozporządzeniu określono zlewnie i przyporządkowanie do właściwych regionów wodnych na podstawie podziału hydrograficznego kraju.

Właściciel działki z oczkiem wodnym nie musi pytać wojewody, czy ten chce ją kupić

Nowe Prawo wodne dało pierwszeństwo wykupu gruntów pod niektórymi wodami Skarbowi Państwa. Pojawiło się zatem pytanie, czy gdy zamierzamy nabyć lub sprzedać działkę, na której znajduje się stworzony przez człowieka zbiornik wodny, należy zwrócić się do miejscowych władz, czy nie zechcą skorzystać z prawa pierwokupu?

AGN12

Szlam zanieczyszczony olejami – sposób zagospodarowania

Zanieczyszczone olejami odpady w formie szlamów to m.in.: 13 05 02* − Szlamy z odwadniania olejów w separatorach oraz 13 05 03* − Szlamy z kolektorów. Odpady te, zgodnie z katalogiem odpadów, należą do olejów odpadowych, co oznacza, że sposób postępowania z nimi powinien być taki, jak z odpadami olejowymi.

Sprawdź, ile wyniesie opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Ile zapłacimy za takie użytkowanie?

Rozbudowa parkingu – czy musisz mieć nowe pozwolenie wodnoprawne

PYTANIE: W myśl nowego Prawa wodnego wody deszczowe, opadowe i roztopowe nie są już traktowane jako ścieki. Czy w przypadku rozbudowy parkingów o dodatkowe miejsca postojowe dla TIR-ów, a tym samym kanalizacji deszczowej, z której wody odprowadzane są do ziemi (rowu), zachodzi konieczność opracowania nowego operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego?

AGN11

Zasypanie studni – tylko z zezwoleniem czy może jednak bez niego

Podmiot, który wykonuje urządzenia wodne do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Oznacza to, że nie musi również uzyskiwać zezwolenia na ich zasypanie, rozbiórkę, przebudowę i odbudowę.

Woda z własnego ujęcia – co z opłatami za usługi wodne

PYTANIE: Nasze przedsiębiorstwo korzysta z własnego ujęcia wody i dotychczas nigdy nie kontrolowało miesięcznego poboru wody. Czy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne opłaty za korzystanie z usług wodnych dotyczą również nas?

Przekazałeś ścieki firmie niemającej zezwolenia? W razie kontroli to Ty możesz ponieść konsekwencje!

Na terenie Twojego zakładu znajduje się szambo i zleciłeś opróżnienie go i wywóz nieczystości firmie zewnętrznej? Upewnij się, czy posiada ona ważne zezwolenie na transport i odbiór ścieków.