Na terenie Twojego zakładu znajduje się studzienka kanalizacyjna? Odpowiadasz zatem za jej właściwy stan!

Za przegląd i stan techniczny urządzeń kanalizacyjnych odpowiada ten, kto odprowadza ścieki do kanalizacji. Szczegółowe warunki i tryb odprowadzania ścieków, a także warunki usuwania wszelkich awarii przyłączy i urządzeń kanalizacyjnych powinny być określone w umowie na odprowadzanie ścieków.

Wyliczenie ilości zrzucanych ścieków wcale nie musi być trudne!

Jeśli zakład nie dotrzymuje warunków w zakresie dopuszczalnej ilości zrzucanych ścieków, wynikających z posiadanego pozwolenia, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może wymierzyć, w drodze decyzji, karę administracyjną – art. 298 ust. 1 pkt 2 POŚ. Warto zatem zadbać o precyzję w tym zakresie.

AGN10

Uwaga! Nowe standardy dotyczące nakładania kar administracyjnych

Obowiązująca od czerwca tego roku nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) ma poprawić jakość załatwiania spraw w urzędach przez obywateli. Zmiana Kodeksu zbiegła się w tym roku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego.

Opłaty za wodę i ścieki mogą być dofinansowane przez gminę. W jakich przypadkach?

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy może podjąć uchwałę o dofinansowaniu opłat za wodę i ścieki. Przekazuje je przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu po to, by ograniczyć koszty ponoszone bezpośrednio przez odbiorców usług.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – jak zdobyć zezwolenie

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na taką działalność powinien zostać udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta. Co musi zawierać i jak go przygotować?

AGN09

Uwaga! Te wymogi nakłada na prowadzącego oczyszczalnię dyrektywa ściekowa

Dyrektywa Rady 91/271/ EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa) jestjednym z najważniejszych dokumentów w zakresie gospodarki wodnej w krajach Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków komunalnych, co w konsekwencji ma zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego.

Sposoby na uciążliwe sąsiedztwo, czyli co możesz zrobić, gdy Twój sąsiad nie dba o swoje szambo

Jakie kroki możemy podjąć, gdy właściciel sąsiedniej posesji, poprzez niewłaściwe użytkowanie szamba, przyczynia się do uciążliwości zapachowej? Pomocy można szukać w przepisach prawa cywilnego w zakresie tzw. prawa sąsiedzkiego.

Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami

Gdy chcemy ustalić linię brzegu, musimy sporządzić tzw. projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Projekt składa się do właściwego miejscowo starosty, urzędu morskiego lub marszałka województwa. Co powinien zawierać taki projekt i kto może go wykonać?

AGN08

Wały przeciwpowodziowe – kto i kiedy musi przeprowadzać ich przeglądy

Wały przeciwpowodziowe to rodzaj urządzeń wodnych – budowli piętrzących wodę, które służą do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z nich. Mają charakter użytku publicznego, ponieważ ich rolą jest ochrona ludzi przed powodzią.

Szlam – czy można zagospodarować go poza instalacją

Odpadowe szlamy zagospodarowuje się przede wszystkim poprzez odzysk w instalacjach i urządzeniach, np. do produkcji paliwa, lub unieszkodliwianie. Istnieją jednak przypadki, w których możemy zastosować inne metody.

AGN07

Uwaga! Sprawdź, czy Twoja działalność będzie objęta Krajowym Programem Działań Zapobiegawczych

PYTANIE: Prowadzę produkcję rolną – czy po wejściu w życie nowego Prawa wodnego będzie obowiązywał mnie krajowy program działań zapobiegania i ograniczania odpływu azotanów ze źródeł rolniczych? Czy za niestosowanie zaleceń programowym grożą jakieś konsekwencje?

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody

Strefy ochronne ujęcia wody są wyznaczane , aby zapewnić odpowiednią jakość wody ujmowanej do spożycia przez ludzi w domostwach i zakładach przemysłowych wymagających wysokiej jakości wody. Decyzję w sprawie ustalenia takich stref wydaje właściwy miejscoworegionalny zarząd gospodarki wodnej. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody może złożyć właściciel takiego ujęcia. Koszt wydania decyzji pokrywa wnioskujący.

Spółka wodna podlega nadzorowi starosty

Starosta ma bardzo szerokie uprawnienia w ramach nadzoru nad spółką wodną. Może zatwierdzać statut spółki, rozwiązać jej zarząd, stwierdzić nieważność uchwał organów spółki w całości lub części oraz wystąpić o wykreślenie spółki z katastru wodnego.

AGN06

Uwaga! Pieniądze na monitoring środowiska

Do 30 listopada 2017 r. można ubiegać się o pożyczkę lub dotacjęw ramach programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1. Monitoring środowiska. NFOŚiGW przeznaczył na ten cel kwotę 2.920.000 zł, z czego 1.920.000 zł to dofinansowanie bezzwrotne w formie dotacji, natomiast 1.000.000 zł to dofinansowanie zwrotne w formie pożyczki.

AGN05

Znamy już opinię Krajowej Rady Izb Rolniczych na temat projektu nowego Prawa wodnego

Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) pojawiła się 6 czerwca 2017 r. KRIR skupiła się w niej na realizacji obowiązków dyrektywy azotanowej mającej na celu ograniczenie odpływu azotanów pochodzenia rolniczego do środowiska gruntowo-wodnego.

Zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi

Prawo do zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. W rozumieniu ustawy Prawo wodne prawo własności wód powierzchniowych rozciąga się na prawo własności gruntu.

Założenie stawu rybnego – procedura w 8 krokach

Jeśli planujesz założyć chów lub hodowlę ryb, masz obowiązek spełnić określone warunki. Przede wszystkim musisz posiadać sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na rzece, przeznaczony do chowu lub hodowli ryb.

AGN04

Zmiana Prawa wodnego przyniesie nowe obowiązki dla gospodarstw rolnych

Znowelizowana ustawa Prawo wodne wprowadzi wiele zmian dotyczących rolników. Dowiedz się co to oznacza dla Twojego gospodarstwa rolnego!

Zasypałeś bez pozwolenia wodnoprawnego rów na swojej działce? Zadbaj o legalizację tej likwidacji!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z 18 lipca 2001 r. − Prawo wodne rów to urządzenie wodne. Dlatego przed jego likwidacją wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego. Gdy zasypiemy rów bez pozwolenia, narażamy się na poważne kłopoty finansowe, karne i administracyjne.

AGN03

Zdobądź dotację na inwestycje wodno-ściekowe!

NFOŚiGW udziela bezzwrotnych dotacji na przedsięwzięcia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1.621.148.040 euro. Najbliższy konkurs dotacyjny planowany jest w czerwcu 2017 roku.

Sprawdź, jak i gdzie ustalić linię brzegową jeziora przylegającego do Twojej działki

Pytanie: Pytanie: Gdzie powinien się zgłosić właściciel działki, który chce postawić na swoim terenie ogrodzenie, jeśli jego działka przylega do jeziora?

Prowadzisz gospodarstwo rolne? Sprawdź, czy zostało objęte obszarem OSN

Sześć regionów RZGWzmieniło powierzchnię obszarów OSN oraz wykaz wód wrażliwych na odprowadzanie azotanów pochodzenia rolniczego. Zmiany objęły RZGW: Gdańsk, Gliwice, Poznań, Szczecin, Warszawę i Wrocław. Sprawdź, czy po zmianach Twoje gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze OSN.

AGN02

Wprowadzasz ścieki przemysłowe do cudzej kanalizacji? Pamiętaj o ich badaniu!

Przed wprowadzeniem ścieków przemysłowych do kanalizacji należącej do innego podmiotu należy je przebadać. Analizę wykonuje się raz albo dwa razy w roku, w zależności od składu ścieków. Dowiedz się, jak często musisz badać ścieki odprowadzane z Twojego zakładu.

Szykują się zmiany w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych

Według zapisów nowej ustawy Prawo wodne, ma się zmienić organ wydający pozwolenia wodnoprawne. Projekt zakłada utworzenie w tym celu Państwowego Gospodarstwa o nazwie „Wody Polskie”. Czy wpłynie to na czas wydawania pozwoleń wodnoprawnych?

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – jakich błędów unikać

Złożyłeś wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, ale nie został rozpatrzony albo otrzymałeś negatywną decyzję? Być może stało się tak z powodu błędów lub braków formalnych. Podpowiemy Ci więc, jak uniknąć takich sytuacji.

AGN01

Zgłoszenie wodnoprawne zamiast pozwolenia – to wiele upraszcza!

Zgłoszenie wodnoprawne jest uproszczoną wersją pozwolenia wodnoprawnego, co znacznie wpływa na przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Zapoznaj się z procedurą zgłaszania robót dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

Szykują się nowe opłaty za wydawanie zgód wodnoprawnych

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne zmienią się opłaty za wydawanie zgód wodnoprawnych. Jak to wpłynie na nasze portfele?

Przekroczyłeś warunki pozwolenia wodnoprawnego - dowiedz się, co Ci grozi

Pytanie: Pytanie: Podczas kontroli naszego zakładu WIOŚ stwierdził przekroczenie ilości ścieków odprowadzanych do rzeki. Czy grozi nam kara finansowa? Jeśli tak, to od czego ona zależy i jak wyliczyć jej wysokość?