WYDANIE ONLINE

Pomiar ścieków to istotne zagadnienie związane z realizacją usługi odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi. Które przepisy i w jaki sposób regulują kwestie pomiarów? O czym warto pamiętać?

czytaj więcej »

Każdy podmiot, którego działalność związana jest z odprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi powinien mieć świadomość ciążących na nim obowiązków. Są to zarówno obowiązki związane z pomiarem ścieków, ale także z różnymi opłatami. Od czego zacząć?

czytaj więcej »

W ustawie Prawo wodne znajdziemy definicję ścieków – za ścieki uważa się wszystkie wprowadzane do wód lub do ziemi wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 oraz z 2019 r. poz. 1495, 1501 i 2170).

czytaj więcej »

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi jest usługą wodną, która podlega opłacie stałej oraz zmiennej zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego (art. 270 ust. 8 ustawy Prawo wodne dalej: PW). Gdzie znajdziemy stawki opłat? Ile wyniesie maksymalna opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi? Kiedy musimy się liczyć z opłatą podwyższoną?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Dlatego gmina jest zobowiązana do pewnych działań, jakich?

czytaj więcej »

wiper-pixel