WYDANIE ONLINE

Budowa i utrzymanie tak sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej to część zadania własnego gminy opisanego przez art. 3 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jako właśnie zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W wykonywaniu tych zadań gmina, zwłaszcza w zakresie utrzymywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, może korzystać z pomocy utworzonego przez siebie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które odpowiedzialne będzie m.in. za wyrządzone przez siebie szkody. Czy w każdym przypadku?

czytaj więcej »

Dnia 12 stycznia br. weszła w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Jaki jest cel jej wprowadzenia?

czytaj więcej »

Aktualny trend w gospodarce światowej dotyczy racjonalnego wykorzystania naturalnych zasobów wody pitnej, które, jak wszyscy wiemy, są ograniczone i na wyczerpaniu. Jednak w sytuacji awaryjnej, jaką jest pożar, wykorzystywanie wody w ogromnych ilościach jest uzasadnione i stanowi wyższą konieczność. Nie zawsze zdajemy sobie jednak sprawę, jak wysokie koszty – nie tylko finansowe – stanowi używanie wody jako główne medium do gaszenia pożarów. Jakie są podstawowe problemy związane z zapewnieniem wymaganej ilości wody do wspomnianych cel   ów? Czy można zminimalizować zapotrzebowanie wody do celów ppoż.?

czytaj więcej »

Wody opadowe to nie ścieki, jak to było jeszcze kilka lat temu – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Należy jednak pamiętać, że woda opadowa jest wodą zanieczyszczoną i różni się zasadniczo od wody wodociągowej pod względem jakościowym. Można ją wykorzystywać, ale nie w sposób całkowicie dowolny. A zatem jak? Warto docenić deszczówkę, gdyż może ona być alternatywnym źródłem pozyskiwania tak cennego surowca, jakim jest woda.

czytaj więcej »

W których przepisach znajduje się definicja sieci kanalizacyjnej? Czy studzienki w drodze są częścią tej sieci? Jaka jest różnica między studzienką a przyłączem kanalizacyjnym?

czytaj więcej »

Na terenie przedsiębiorstwa znajdują się dwie studnie głębinowe. Jedna posiada decyzję wodnoprawną, druga została właśnie wykonana, a operat i wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest w trakcie przygotowania. Czy uzyskanie pozwolenia na nową studnię kończy formalności, czy należy wykonać operat zespolony na ujęcie z dwóch studni? Czym właściwie jest operat zespolony?

czytaj więcej »

Niestety awarii oczyszczalni ścieków nie możemy ani zapobiec, ani przewidzieć. Zdarzają się, a wtedy powodują odprowadzanie większej ilości ścieków do środowiska. W następstwie tego może zostać naliczona opłata podwyższona. Jak wygląda mechanizm naliczania tej opłaty i ile ona wyniesie?

czytaj więcej »

wiper-pixel