WYDANIE ONLINE

Pobieranie wody z jeziora na cele prowadzonej działalności pozarolniczej wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Na jakich warunkach możesz taką wodę pobierać? Czy w takim wypadku wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? A co z opłatami?

czytaj więcej »

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi sposób wykorzystania komunalnych osadów ściekowych jest ustawa o odpadach (mogą być stosowane na gruntach pod warunkiem spełniania wymogów określonych w art. 96 ustawy) oraz rozporządzenie ministra środowiska z 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257). Ministerstwo Środowiska przygotowuje nowelizację ww. rozporządzenia, która ma na celu doprecyzowanie przepisów i zwiększenie kontroli nad warunkami stosowania komunalnych osadów ściekowych. Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja?

czytaj więcej »

Zadanie odprowadzania deszczówki gmina może realizować samodzielnie, ale może także powierzyć je spółce komunalnej. W jaki sposób można udostępnić spółce urządzenia kanalizacji deszczowej, gdy ta nie posiada ich na własność, a są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań?

czytaj więcej »

Gospodarka obiegu zamkniętego jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Główne założenia mają na celu racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, gospodarkę bezodpadową oraz rozwój biogospodarki ze szczególnym zwróceniem uwagi na energetykę opartą na biopaliwach. Specyfika sektora wod.-kan. daje szerokie spektrum możliwości w tym zakresie. Obiegi zamknięte można zastosować m.in. w stacji uzdatniania wody oraz w ramach eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej (magistrale główne, rurociągi, drobne przyłącza). Oto kilka praktycznych przykładów.

czytaj więcej »

Recykling wody szarej to obok zagospodarowania deszczówki kolejny proekologiczny sposób, by minimalizować zużycie wody, której niedostatek coraz częściej odczuwamy. Warto jednak pamiętać, że budynek mieszkalny już na etapie projektowania należy wyposażyć w podwójną instalację wodno-kanalizacyjną, tzw. dualną. Czym jest woda szara i jakie wymagania należy spełnić, aby móc ją zagospodarować? 

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 31 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Powinna brać przy tym pod uwagę rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających. Czy może jednak – zamiast kalkulacji kosztów – ustalić maksymalne stawki określone w przepisach?

czytaj więcej »

wiper-pixel