WYDANIE ONLINE

Odprowadzanie wód deszczowych – co do zasady – stanowi odpłatną usługą wodną. Czy zawsze jednak wymaga pozwolenia, a tym samym zobowiązuje do ponoszenia daniny publicznej?

czytaj więcej »

Ustawa Prawo wodne z 2017 roku zmieniła definicję ścieków z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawartą w art. 2 pkt 8. Z dotychczas obowiązującej na gruncie wspomnianej ustawy definicji ścieków usunięto wody opadowe i roztopowe.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uiszczają opłatę za usługę wodną z tytułu odprowadzenia do wód – wód opadowych lub roztopowych, ale mogą umniejszyć przedmiotową opłaty gdy na terenie objętym obowiązkiem opłaty istnieje urządzenie do retencji wody. Czym jest takie urządzenie? Jakie warunki musi spełnić, by zgodnie z prawem można było obniżyć opłatę?

czytaj więcej »

W kwestiach wątpliwości wobec sposobu naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych przez organy Wód Polskich wypowiadały się wojewódzkie sądy administracyjne. Warto zapoznać się z tymi wyrokami, gdyż dają one grunt do rozstrzygania trudnych sporów o interpretację Prawa wodnego i pokazują, że nie należy bezkrytycznie przyjmować decyzji organów administracji.

czytaj więcej »

Jak ustalić opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej? Gminy mają niejednokrotnie wątpliwości w tej kwestii. Dlatego warto doprecyzować podstawowe pojęcia, którymi posługujemy się przy określeniu, za co konkretnie płacimy.

czytaj więcej »

Wszelkie opłaty za usługi wodne, z wyjątkiem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ustala właściwy zarząd zlewni będący jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

czytaj więcej »

Zasady i sposób ustalania wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 270 ust. 7 oraz art. 272 ust. 8 Prawa wodnego.

czytaj więcej »

Wody opadowe z terenów zurbanizowanych można w sposób konwencjonalny odprowadzić systemem kanalizacji zbiorczej (deszczowej lub ogólnospławnej) lub alternatywnie zagospodarować w miejscu ich powstawania poprzez retencjonowanie lub infiltrację.

czytaj więcej »

wiper-pixel