WYDANIE ONLINE

To w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odbywa się „zasadnicza” OOŚ przedsięwzięć, używając tego pojęcia dla odróżnienia od tzw. ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Czym jest ponowna OOŚ, tzw. OOŚ bis?

czytaj więcej »

Koniec zwolnień z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych

czytaj więcej »

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej skierował w połowie sierpnia do uzgodnień i konsultacji społecznych projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Z czego wynikają zmiany i co projekt ustawy zmieni w Prawie wodnym? Czy za zmniejszenie retencji zapłacimy więcej?

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach eksploatacja instalacji może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu kilku pozwoleń lub zezwoleń. Możesz uzyskać wszystkie te decyzje za jednym razem, ubiegając się o pozwolenie zintegrowane. Odpowiedź na pytanie, jakie dokumenty załączyć do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Ustawa z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) nowelizuje kilka aktów prawnych, w tym w swoim art. 7 zmienia treść ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. A dokładniej dodaje art. 19a i zmienia art. 29. Z czego wynikają zmiany i na czym dokładnie polegają? Sprawdź już teraz!

czytaj więcej »

Jak wynika z uzasadnienia jednego z wyroków WSA, organ, obliczając wysokość opłaty za pobór wody i wybierając odpowiednią stawkę opłaty, powinien brać pod uwagę cel poboru wody. Nie ma tu znaczenia ani odbiorca, ani faktyczny sposób wykorzystania przez niego wody. Na jakiej podstawie zapadło takie orzeczenie?

czytaj więcej »

Strefy ochronne ujęć wodnych to ustanowione obszary, na których obowiązują określone zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Czego dotyczą?

czytaj więcej »

Zbiornik retencyjny mający przeznaczenie przeciwpożarowe w zasadzie cały czas jest zapełniony, przynajmniej w jakiejś części. Co jednak zrobić, gdy zachodzi potrzeba jego opróżnienia, na przykład w celu przeprowadzenia remontu czy wyczyszczenia?

czytaj więcej »

Budowa biogazowni, a co za tym idzie produkcja biogazu jako sposób na zagospodarowanie osadów ściekowych jest rozwiązaniem, które uwzględnia obecne priorytety – ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów uzyskania energii przy jednoczesnym wzroście popytu na nią. Czym są biogazownie i na jakich zasadach działają?

czytaj więcej »

wiper-pixel