WYDANIE ONLINE

Na terenie Polski prawie 50% obszarów wiejskich nie zostało jeszcze skanalizowanych, co skutkuje koniecznością eksploatacji przydomowych zbiorników bezodpływowych. Czy istnieją alternatywne rozwiązania?

czytaj więcej »

Wody Polskie są odpowiedzialne za sporządzanie, aktualizowanie i uzgadnianie wielu projektów dokumentów planistycznych. Procedura uzgadniania dokumentów dotyczących planowanej zabudowy lub planowanego zagospodarowania terenu, znajdującego się na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią została uwzględniona w ustawie Prawo wodne. W praktyce oznacza to, że wnioskodawca występuje do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich o uzgodnienie projektu określonych w ww. ustawie dokumentów planistycznych. Odmowa pozytywnego dla wnioskodawcy uzgodnienia stanowi przesłankę do odmowy wydania decyzji.

czytaj więcej »

Wody opadowe i roztopowe niosą za sobą wysoki ładunek zanieczyszczeń. Z tego powodu muszą być bezwzględnie oczyszczone, aby spełnić warunek dopuszczalnych wartości dla poszczególnych zanieczyszczeń przed wprowadzeniem ich do środowiska. Istotny jest właściwy dobór urządzenia do oczyszczania wód. Ten artykuł Ci w tym pomoże.

czytaj więcej »

Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem wody to specjalny rodzaj korzystania z wody. A to wymaga zachowania szczególnych wymogów formalnych. Po pierwsze, korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej, jest jedną z usług wodnych. Po drugie, obiekt energetyki wodnej jest urządzeniem wodnym w rozumieniu Prawa wodnego. Co z tego wynika?

czytaj więcej »

Do zadań Wód Polskich należy m.in. sporządzanie, aktualizowanie i uzgadnianie wielu projektów dokumentów planistycznych. Artykuł 166 ww. ustawy wylicza dokumenty, których projekty wymagają uzgodnień z Wodami Polskimi w zakresie zagospodarowania i zabudowy terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jakie to dokumenty i jak wygląda procedura ich uzgadniania z Wodami Polskimi? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni kilku ha, na której budowany jest obiekt magazynowy. W ramach ww. obiektu powstawać będą dwa strumienie deszczówki, tj. deszczówka z dachu budynku magazynowego (umownie „czysta”), oraz deszczówka z powierzchni utwardzonych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, po których przemieszczają się pojazdy (umownie „zanieczyszczona” np. substancjami ropopochodnymi). Deszczówka z powierzchni utwardzonych będzie kierowana przez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika retencyjnego, gdzie będzie łączona z deszczówką z dachu. Nadmiar deszczówki ze zbiornika retencyjnego będzie odprowadzany przez regulator przepływu/pompę do kanalizacji miejskiej deszczowej, na co wyraził zgodę zarządzający kanalizacją. Czy w ww. sytuacji będzie potrzebne dodatkowo pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zbiornika retencyjnego do kanalizacji?

czytaj więcej »

Chcąc ustalić przebieg linii brzegowej, należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu. Kto może złożyć taki wniosek i jakie są jego niezbędne elementy? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. 

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 304 Prawa wodnego podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów m.in. ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym. Jak obliczyć ilość ścieków odprowadzanych do środowiska? Jak sporządzić bilans ścieków?

czytaj więcej »

wiper-pixel