WYDANIE ONLINE

Nowe rozporządzenie, którego projekt jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma uregulować praktykę nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z czego wynikają planowane zmiany i co dokładnie określa projekt rozporządzenia, przeczytasz w poniższym artykule. 

czytaj więcej »

Z uwagi na pandemię koronawirusa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” (dalej: IGWP) zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie instalacji wewnętrznych w budynkach, które zostały wyłączone z eksploatacji. Czy uruchomienie instalacji wodociągowych jest bezpieczne? Poznaj oficjalne zalecenia.

czytaj więcej »

Myjnia samochodowa jest przedsięwzięciem mającym wpływ na zasoby naturalne. Z tego powodu osoby zamierzające prowadzić takie przedsiębiorstwo, muszą dopełnić pewnych formalności związanych z tym, w jaki sposób myjnia korzysta ze środowiska. Niestety, nie kończy się to tylko na pozwoleniu wodnoprawnym. 

czytaj więcej »

Kto obecnie odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe? Kogo należy obarczyć odpowiedzialnością w razie strat związanych z zaniedbaniami właściwej ochrony?

czytaj więcej »

Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego, w szczególności fragmentu rowu, musi spełniać wymagania jak dla operatu na wykonanie urządzenia wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, pod określeniem „wykonanie urządzenia wodnego” rozumie się także jego odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację.

czytaj więcej »

Nadal dość często, zwłaszcza na terenach słabiej zurbanizowanych i nieskanalizowanych, stosowana jest praktyka opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb) – z prywatnej posesji wprost do przydrożnego rowu, lasu albo na pole. Jakie kary grożą za pozbywanie się nieczystości niezgodnie z prawem?

czytaj więcej »

Kto może złożyć wniosek o legalizację urządzenia wodnego i co powinien zawierać taki wniosek?

czytaj więcej »

Odprowadzanie deszczówki z terenów utwardzonych Wody opadowe z terenów utwardzonych zakładu są zbierane poprzez studzienki kanalizacyjne i wprowadzane przez rów otwarty do rzeki. O czym, w kontekście Prawa wodnego, powinien pamiętać zakład przemysłowy w takiej sytuacji? 

czytaj więcej »

wiper-pixel