WYDANIE ONLINE

Pozwolenie wodnoprawne wraz ze zgłoszeniem wodnoprawnym, oceną wodnoprawną oraz decyzją zwalniającą z zakazu lokalizacji pewnych inwestycji czy obiektów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowią wspólny pakiet tzw. zgód wodnoprawnych. W każdym przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zgody wodnoprawnej, a jedynie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć specjalistyczną dokumentację, jaką jest operat wodnoprawny.  Aby rzetelnie sporządzić operat wodnoprawny należy zebrać wiele konkretnych danych. W zależności od rodzaju sporządzanej dokumentacji dysponujemy różnymi możliwościami pozyskiwania informacji. Poniżej zostaną opisane źródła informacji w zależności od rodzaju operatu.

czytaj więcej »

Wody Polskie zadecydowały, w ramach działań pomocowych, że w okresie obowiązywania stanu epidemii istnieje możliwość przesunięcia do 90 dni terminu płatności opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami. Komu przysługuje tego rodzaju pomoc?

czytaj więcej »

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju zmusiła ustawodawcę do wprowadzenia nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym trudnym czasie. Rozwiązania te dotyczą także branży wod.-kan.

czytaj więcej »

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w art. 119 par. 1 wskazuje, że organ administracji może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia.   Nałożona w tym wypadku grzywna jest środkiem egzekucyjnym o charakterze dyscyplinującym, mającym na celu przymuszenie zobowiązanego do wykonania ciążącego na nim obowiązku. Grzywna w celu przymuszenia nie jest zatem karą, lecz formą nacisku mającą na celu skłonienie zobowiązanego, poprzez dolegliwość finansową, do określonego zachowania się (Wyrok NSA z 12 września 2017 r., sygn. akt II OSK 1961/16). Kiedy celowe jest nałożenie na podmiot takiej grzywny?

czytaj więcej »

W dobie wzrostu cen energii elektrycznej pozyskiwanej konwencjonalnie warto zainwestować w odnawialne źródła. Jak zakłady wodociągowo-kanalizacyjne mogą poszukiwać sposobu rozwiązań uniezależniających je od zewnętrznych dostawców?

czytaj więcej »

Czym jest studnia chłonna, jak jest skonstruowana i jak obliczyć jej wydajność? Przeczytaj w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Postępująca susza jest co raz poważniejszym problemem w naszym kraju. Bez wątpienia koniecznym jest zwiększenie retencji, gdyż w przeciwnym przypadku sytuacja w Polsce w kolejnych latach będzie się tylko pogarszać. Dlatego tym bardziej należy przypatrywać się wszelkim nowym rozwiązaniom, w szczególności proponowanym przez gminy.

czytaj więcej »

Praca nad operatem wodnoprawnym, to żmudna i wnikliwa analiza zagadnienia w oparciu o wiele danych i informacji zaczerpniętych z różnych źródeł poprzez studiowanie map oraz planów i programów o znaczeniu strategicznym, a także ustaw, rozporządzeń branżowych czy uchwał prawa miejscowego. Z tego artykułu dowiesz się skąd pozyskać wiarygodne i aktualne dane, konieczne do sporządzenia każdego rodzaju wymaganego operatu wodnoprawnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel