WYDANIE ONLINE

Sztuczne urządzenia wodne spełniają istotne funkcje w gospodarce i środowisku, m.in. w ramach kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z wód. Wykorzystanie sztucznych obiektów sieci wodnej determinowane jest przez ich właściwą kwalifikację. Dotyczy to w szczególności kanałów i rowów, które jako urządzenia wodne posiadają różny status prawny, a ich nieprawidłowa kwalifikacja może powodować poważne konsekwencje. Jak odróżnić rów od kanału i jakie są konsekwencje błędnej kwalifikacji?

czytaj więcej »

Wody polskie nadzorują wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych. Czy nie powinny zatem pomagać w rozstrzygnięciu konfliktów, jakie mają miejsce przy wydawaniu decyzji o dostęp do sieci?

czytaj więcej »

NIK apeluje o konieczność doprecyzowania zasad współpracy administracji morskiej z organami samorządu, a także ujednolicenia i egzekwowania przepisów porządkowych na polskim wybrzeżu. W czasie kontroli wskazano sporo nieprawidłowości, w tym m.in. wydawanie  pozytywnych opinii dla inwestycji tuż przy plażach, na krawędziach klifów i na wałach wydm, bez dbałości o ochronę wybrzeża. Jakie jeszcze nieprawidłowości ujawniła kontrola?

czytaj więcej »

Od 28 września 2019 r. wiadomo, dla jakich konkretnie inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny wodnoprawnej. Bez pozytywnej oceny wodnoprawnej inwestor nie uzyska pozwolenia wodnoprawnego, a co za tym idzie, finalnych decyzji zezwalających na realizację przedsięwzięcia.

czytaj więcej »

Firma złożyła wniosek o wydanie zgody wodnoprawnej. Czy organ może odmówić wydania zgody w sytuacji, gdy wnioskujący spełni wszystkie zawarte w ustawie Prawo wodne wymagania? Jakie są podstawy odmowy wydania zgody wodnoprawnej? Czy przepisy określają przesłanki do odmowy wydania takiej decyzji?

czytaj więcej »

Dlaczego z roku na rok wzrasta ilość komunalnych osadów ściekowych? Czy stanowią one zagrożenie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 409 ust. 6 pkt.1 i 7 ustawy Prawo wodne w operacie wodnoprawnym na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód należy ująć informację o m.in. maksymalnej ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok. Poniżej podajemy przykład wyliczenia ww. ilości.

czytaj więcej »

W jakich przypadkach organ może cofnąć uprzednio wydane pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca planuje wprowadzać wody opadowe z terenów utwardzonych, gdzie odbywa się ruch kołowy samochodów za pomocą drenażu rozsączającego do gruntu, na terenie swojej działki. Czy takie działanie jest dozwolone? Czy wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel