WYDANIE ONLINE

Każda poważna awaria oczyszczalni ścieków wymaga zbadania, jak była ona projektowana i eksploatowana oraz jak przebiegały akcja ratunkowa i naprawa. W takiej sytuacji weryfikuje się również procedury postępowania w razie awarii, które powinien mieć każdy zakład. Jak powinna wyglądać procedura postępowania w przypadku awarii oczyszczalni ścieków przeczytasz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Dnia 23 listopada 2019 roku weszła w życie ustawa z 11 września 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zapoznajmy się ze zmianami, które dotyczą przede wszystkim postępowań w sprawie zgód i pozwoleń wodnoprawnych i finansowania wybranych zadań administracji wodnej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych, opłaty legalizacyjnej, podwyższonej oraz za naruszenie programu azotanowego. Ile dokładnie wyniosą nowe stawki opłat przeczytasz poniżej.

czytaj więcej »

Obowiązki związane z odprowadzaniem ścieków bądź do znajdującej się na terenie gminy sieci kanalizacyjnej bądź do szamba regulują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo wodne oraz przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rodzą się w związku z tym pytania, na jakich terenach i w oparciu o jakie formalności legalnie budujemy i korzystamy z przydomowej oczyszczalni, a w jakich okolicznościach oraz w następstwie jakich obowiązków gmina dysponuje prawem nakazu podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej? 

czytaj więcej »

Jeżeli chcesz w kolejnym sezonie być organizatorem kąpieliska już teraz musisz dopilnować wypełnienia określonych w przepisach formalności. Do końca grudnia masz czas, aby złożyć do odpowiedniego organu wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych , na którym planujesz utworzyć  kąpielisko. Sprawdź, co powinien zawierać wniosek.

czytaj więcej »

Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do nawożenia gruntów to nie jedyny sposób na wykorzystanie tych osadów. Tendencję wzrostową wykazują biogazownie, które podlegają pod ustawę o odnawialnych źródłach energii. Zdecydowana większość funkcjonujących obecnie biogazowni odpadowych bazuje w dużym stopniu na komunalnych osadach ściekowych, w których drzemie olbrzymi potencjał w tym zakresie. Czym są biogazownie i jakie są wady i zalety stosowania osadów w biogazowniach? Czy istnieje jeszcze inny sposób zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi?

czytaj więcej »

wiper-pixel