WYDANIE ONLINE

Nadal często spotykamy się z sytuacją, że nieruchomości nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. W takich przypadkach pozostaje gromadzenie nieczystości w zbiornikach bezodpływowych. Aby móc się ich pozbywać legalnie można korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków albo zlecać ich wywóz. Czy każdemu można jednak powierzyć opróżnianie szamba? Czy należy prowadzić jakąś dokumentację na wypadek kontroli? Czy ścieki traktowane są jak odpady?  W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

czytaj więcej »

Instytucja promesy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest nowością i została uregulowana po raz pierwszy w ustawie Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., a następnie doprecyzowana w szczegółach, w kolejnych jej nowelizacjach. Sprawdź kto może się starać o jej wydanie i o czym powinien wiedzieć podmiot składający wniosek. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Jak odróżnić odpad w formie ciekłej od typowego ścieku? Czy na gruncie prawa jest to doprecyzowane? Okazuje się, że w zależności od sytuacji ocena danej substancji może być różna i to posiadacz substancji płynnej albo organy ochrony środowiska wydają w tej kwestii arbitralną decyzję.

czytaj więcej »

Czy odcieki, które powstają w miejscach magazynowania odpadów tym np. gruzu, tworzyw sztucznych czy makulatury należy zakwalifikować jako ścieki przemysłowe czy ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe? Czy takie ścieki można wprowadzać do kanalizacji miejskiej? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Problem ze wskazaniem podmiotu, który w rzeczywistości jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymywania nowych przyłączy, powstał na kanwie praktyk stosowanych przez niektóre przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Polegają one na tym, że przedsiębiorstwa te – zwłaszcza w sytuacji, gdy odbiorca wybudował przyłącze wodno-kanalizacyjne na własny koszt – proponują zapisy umowne, w świetle których to odbiorca „z własnej kieszeni” będzie musiał pokrywać koszty utrzymania i remontów przyłączy do sieci, w tym usunięcia powstałych awarii.

czytaj więcej »

Zmożone kontrole oczyszczalni ścieków to jeden ze skutków awarii kolektorów w Warszawie. Kto przeprowadzi kontrole i w jakim zakresie? Jakie decyzje mogą zostać podjęte w wyniku kontroli? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Hydrant przeciwpożarowy może być wewnętrzny lub zewnętrzny. W tym artykule zajmiemy się hydrantami zewnętrznymi, które są montowane na sieci wodociągowej oraz służą ochronie przeciwpożarowej ludzi i obiektów. Mają one na celu umożliwić pobór wody do gaszenia pożaru, tj. zaopatrzyć w wodę pojazdy straży pożarnej. Które przepisy regulują kwestie związane z hydrantami zewnętrznymi? Kto jest zobowiązany do ich utrzymywania?

czytaj więcej »

wiper-pixel