WYDANIE ONLINE

Gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej, która ma przebiegać przez Twoją nieruchomość. Czy ma do tego prawo? Czy podczas budowy może korzystać  z Twojej działki na podstawie umowy służebności? Co powinieneś wiedzieć na temat takiej umowy i czy należy Ci się wynagrodzenie za służebność?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 271 ust. 6 Prawa wodnego podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Natomiast w myśl art. 271 ust. 7 Prawa wodnego, jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne zaniechał wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość opłaty stałej w drodze decyzji. Czy od decyzji wydanej w tym trybie przysługuje odwołanie do organu II instancji czy skarga do sądu administracyjnego? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

W związku z tym, iż co raz częściej słyszymy o zalaniu wodami opadowymi miast, pojawiła się koncepcja tzw. miasta gąbki. Ma ona na celu magazynowanie wody opadowej, a następnie jej dalsze wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat przeczytasz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Firma XYZ wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Parsęty z 12 wylotów. Zarząd Zlewni ABC wysłał pismo o wszczęciu postępowania jedynie dla 10 wylotów. W stosunku do dwóch pozostałych wylotów zarządzono odrębne postępowanie. Zarządzono także obowiązek przygotowania osobnego operatu wodnoprawnego i przedłożenie go do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej X, jako organu właściwego, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt  1a ustawy Prawo wodne oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Te dwa wyloty leżą na terenie portu morskiego. Czy Zarząd Zlewni ABC słusznie przytoczył podstawę prawną do złożenia wniosku do innego organu?

czytaj więcej »

Jakie są zasady udzielania dotacji spółkom wodnym i które przepisy regulują te kwestie? O czym należy pamiętać, aby uchwała w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym nie została zakwestionowania i uznana za prawnie wadliwą? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Zgodnie z Prawem wodnym opłatę za pobór wód do celów elektrowni wodnych ponosi się wyłącznie za ilość energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej z wykorzystaniem wody pobranej zwrotnie. Pozostałe przypadki są zwolnione z opłaty. Tak orzekł WSA w Rzeszowie. Szczegóły znajdziesz  w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Urząd Miasta ABC złożył do Zarządu Zlewni X wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta ABC do rzeki X. W operacie wodnoprawnym ujęto 12 wylotów wody deszczowej. Ile powinna wynosić opłata skarbowa za wydanie zgody wodnoprawnej? Czy trzeba zapłacić za każdy wylot osobno?

czytaj więcej »

Czy w oświadczeniu o ilości pobranej wody czy też wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego należy uwzględnić ilość wody pobranej w ramach zwykłego korzystania z wód?

czytaj więcej »

Czym jest flotacja i na czym polega ten proces?

czytaj więcej »

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z wodą warto wiedzieć, czy jest to woda publiczna czy prywatna. Ma to istotne znaczenie np. gdy chcesz odgrodzić działkę przy samej linii brzegowej. Sprawdź, czy możesz to zrobić i o czym jeszcze warto wiedzieć, by nie narazić się na negatywne konsekwencje swoich działań.

czytaj więcej »

Jednym z problemów przed jakimi stają podmioty korzystające z usług wodnych jest kwestia dalszego postępowania z wynikami analiz (np. ścieków czy pobieranych wód). Z poniższego artykułu dowiesz się czy i komu należy je przesłać.

czytaj więcej »

Pytanie: Gdzie znajdę informację, jakie pomiary należy prowadzić odprowadzając ścieki do wód lub do ziemi, a także z jaką częstotliwością prowadzić te pomiary?

czytaj więcej »

wiper-pixel