WYDANIE ONLINE

Jedną z wielu metod oczyszczania ścieków jest rolnicze ich wykorzystanie. W ten sposób mogą być wykorzystywane ścieki bytowe, ścieki komunalne oraz ścieki przemysłowe wyłącznie biologicznie rozkładalne. O tym jakie są sposoby wykorzystania ścieków i jakie warunki powinny zostać spełnione przeczytasz w tym artykule.

czytaj więcej »

Ocena wodnoprawna jest nowym rodzajem decyzji administracyjnej wprowadzonej ustawą z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Ocena ma być wydawana, aby określić wpływ planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Jakie konkretnie inwestycje i działania będą wymagać oceny? Na stronie Rządowego centrum legislacji znalazł się już projekt rozporządzenia regulującego te kwestie, a jego podstawowe założenia przedstawiamy poniżej.

czytaj więcej »

Czy szczelny zbiornik retencyjny,  do którego za pomocą systemu drenaży na dnie i w skarpach odprowadzane są wody odciekowe ze składowiska jest urządzeniem wodnym i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Czy na wywóz ścieków do czyszczalni, po przekroczeniu pewnego stanu w zbiorniku, jest wymagane pozwolenie? Czy odcieki ze składowiska mogą zostać wykorzystane do jego zraszania, aby zapobiec pyleniu?

czytaj więcej »

Czy studnia jest urządzeniem wodnym i czy na jej zasypanie należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Co w sytuacji, gdy chcemy odkopać zasypaną wcześniej studnię?

czytaj więcej »

Na poziomie lokalnym ochronie jakości wód służą instrumenty prawne polegające na ustanowieniu stref ochronnych ujęć wodnych oraz ustanowieniu obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Sprawdź czym są strefy ochronne ujęć wodnych i co powinieneś wiedzieć o ich ustanawianiu.

czytaj więcej »

Aby ustalić opłatę zmienną, trzeba wziąć pod uwagę, czy deszczówka jest odprowadzana z wykorzystaniem kanalizacji. Jeżeli nie ma urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, nie ma podstaw do naliczenia opłaty.

czytaj więcej »

Gminy najczęściej stosują dwa modele zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi: dzierżawę albo wniesienie aportem do spółek komunalnych. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy. Sprawdź jakie!

czytaj więcej »

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje kwestie związane m.in. z odprowadzaniem na terenie gminy nieczystości, w tym również ścieków. Zgodnie z nią właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Czy odpowiedni organ może nakazać budowę tzw. szamba? Jakie warunki powinno ono spełniać?

czytaj więcej »

wiper-pixel