WYDANIE ONLINE

Zarośnięte rowy, zaniedbane murki brzegowe, zatkane rury – niewłaściwe utrzymywanie nie tylko urządzeń melioracyjnych, ale w ogóle każdego urządzenia wodnego może mieć przykre konsekwencje dla osób do tego zobowiązanych. Kto odpowiada za utrzymanie urządzeń wodnych i jakie mogą być konsekwencje zaniechań w tym zakresie?

czytaj więcej »

Nielegalne urządzenie wodne powinno być zlikwidowane. A jeżeli nie wiadomo, kto jest jego właścicielem? Czy ustalenie właściciela urządzenia jest niezbędne do jego likwidacji? A co w sytuacji, gdy właściciel urządzenia nie realizuje nałożonych na niego obowiązków wynikających z decyzji likwidacyjnej?  

czytaj więcej »

 Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenów utwardzonych stanowi usługę wodną, a nie szczególne korzystanie z wód i tak należy pisać we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane zakłada przyspieszenie podłączeń nowo wybudowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej. Nowelizacja proponuje również inne modyfikacje w sferze związanej z budową obiektów wodnych. W poniższym artykule znajdziesz szczegóły projektowanych zmian.

czytaj więcej »

Nieprawidłowe stosowanie i przechowywanie środków ochrony roślin i nawozów może przedostanie się ich do wód, a w konsekwencji ich zanieczyszczenie. Poniżej zbiór podstawowych zasad.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kary za nierzetelne lub nieterminowe sprawozdania są wymierzane także podmiotom prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Wody Polskie nie mogą naliczać wyższych opłat stałych za odprowadzanie wód mieszanych, ponieważ zanieczyszczają one środowisko w mniejszym stopniu niż ścieki. Zapoznaj się ze szczegółami tej ważnej kwestii.

czytaj więcej »

Usługi wodne z których korzysta energetyka objęte są nowym systemem opłat. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie opłaty ponoszone są za pobór wód do celów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej i ile one wynoszą.

czytaj więcej »

wiper-pixel