WYDANIE ONLINE

Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne (art. 29 starego Prawa wodnego, dalej: p.w.) jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie – wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. Czy do ustalenia, że zmiany na gruncie negatywnie oddziałują na sąsiednie nieruchomości wymagane jest uzyskanie opinii biegłego z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej i postępowań wodnoprawnych, czy wystarczy wiedza ogólna?

czytaj więcej »

Od 27 lipca 2018 r. obowiązuje Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wszyscy rolnicy w kraju zostali objęci jego zapisami. W związki z tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP powinny dostosować miejsca do przechowywania nawozów naturalnych do 31 grudnia 2021 r., a podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP będą miały czas na dostosowanie do końca 2024 r.

czytaj więcej »

Praca montera instalacji wodnych i kanalizacyjnych związana jest z wieloma zagrożeniami. Jak zorganizować pracę, by nie narażać pracowników na niebezpieczeństwo? Poznaj 9 zasad bezpiecznej pracy w studzienkach kanalizacyjnych.

czytaj więcej »

Niestety koszty wykonania przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego leżą po stronie inwestora. Wbrew pozorom trzeba spełnić szereg formalności, aby móc załatwić tego typu sprawę. Oto, co powinieneś wiedzieć.

czytaj więcej »

Czy w sytuacji, gdy zakład nie posiada systemu kanalizacyjnego, ani systemu oczyszczania wód, może odprowadzać wody opadowe z terenu magazynowania odpadów powierzchniowo do ziemi? Czy wody te są ściekami? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Widmo kontroli w zakresie gospodarowania wodami nie musi spędzać snu z powiek. Sprawdź kto i w jaki sposób może tę kontrolę przeprowadzić. Z poniższego artykułu dowiesz się także, jakie masz prawa i obowiązki związane z prowadzoną kontrolą, by móc zapewnić jej spokojny przebieg.

czytaj więcej »

Jakie są zasady naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki? Czy podstawą do obliczenia opłaty jest wielkość powierzchni zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi o trwałej nawierzchni? Czy należy doliczyć powierzchnie dachów budynków usytuowanych na terenie zakładu, z których woda deszczowa jest odprowadzana rynnami na tereny zadrzewione do gruntu? Czy warto założyć licznik na deszczówkę?  

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne utworzyło państwową osobę prawną pod nazwą Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. Wody Polskie obejmują Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne. Który z tych organów pobiera opłaty za usługi wodne?

czytaj więcej »

Za co należy uiszczać opłatę stałą za usługi wodne i w jaki sposób następuje określenie jej wysokości? Czy należy samemu wyliczyć taką opłatę? Gdzie mogę znaleźć informację na ten temat?

czytaj więcej »

W naszej miejscowości zakładają kanalizację. Na drodze przebiegu rurociągu rosną dwa stu letnie dęby, które należą do mnie. Mam pytanie odnośnie wykonywanego przecisku. Czy jak wykonawca będzie prowadził przeciski (trzy przeciski na trzy rury) pod tymi drzewami, na głębokości 2 m, to drzewa nie zostaną uszkodzone?

czytaj więcej »

wiper-pixel