WYDANIE ONLINE

W przypadku legalizowania urządzeń wodnych będących jednocześnie budowlami należy pamiętać, że na samej legalizacji „prawnowodnej” temat się nie kończy. Budowla mogła bowiem zostać dodatkowo wybudowana bez pozwolenia lub zgłoszenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego. Zalegalizowanie takiego urządzenia wodnego na gruncie Prawa wodnego spowoduje jedynie uniknięcie niebezpieczeństwa likwidacji urządzenia na podstawie art. 190 ust. 13 Prawa wodnego. Natomiast nadal mamy wówczas do czynienia z samowolą budowlaną i ryzykiem rozbiórki w trybie Prawa budowlanego. Ponadto jeszcze w trakcie budowy możliwe jest nałożenie kary za niezgodność prowadzenia prac budowlanych z projektem architektoniczno-budowlanym. I zaczniemy właśnie od omówienia kary za niezgodność prowadzonych prac gdyż jest ona podstawą do obliczenia opłaty za samowolę budowlaną.

czytaj więcej »

Po otrzymaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi, RZGW wezwało podmiot do uzupełnienia wniosku, z uwagi na nieodniesienie się  do ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego, chociaż zgodnie z nowym Prawym wodnym nie ma już takiego obowiązku. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Podmioty pobierające wody powierzchniowe i podziemne, odprowadzające ścieki oraz eksploatujące oczyszczalnie ścieków muszą złożyć sprawozdanie z tej działalności do Głównego Urzędu Statystycznego do 30 stycznia 2019 r. O obowiązku składania sprawozdań oraz terminach ich składania przedsiębiorców informuje zawsze  listownie lub elektronicznie – GUS. A zatem, jeżeli  przedsiębiorca nie dostanie takiego wezwania, to znaczy, że nie musi składać sprawozdania. Kogo dotyczy ten obowiązek?

czytaj więcej »

Czy istnieje możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego przed 1 stycznia 2018 r.? Jeżeli tak, to który organ będzie właściwy w takiej sprawie?

czytaj więcej »

Organy gminy często wprowadzają obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty przyłączeniowej. W uchwałach, które są aktami prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnej wprost jest sformułowany obowiązek opłaty  za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci. Mimo, że od wielu lat wyroki sądów pokazują, że gminy nie mają do tego uprawnień, praktyka ta jest stale stosowana. Aby ostatecznie rozwiązać ten problem sprawą zajęła się Prokuratura Generalna.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo wodne bardzo trudno jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne w ciągu miesiąca czy dwóch. Poniżej przykładowe uwagi Wód Polskich oraz możliwe odpowiedzi dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, które pozwolą ograniczyć liczbę błędów we wniosku i pozwolą przyspieszyć procedurę ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały, zgodnie z obowiązującymi wzorami podanymi na stronie internetowej PGW WP. Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r. należało przedłożyć do właściwych zarządów zlewni w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku, za kolejne okresy oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

czytaj więcej »

Kto może być wnioskodawcą i co taki wniosek powinien zawierać? Co należy do niego załączyć, by był kompletny?

czytaj więcej »

Budowa urządzenia wodnego bez dochowania obowiązków formalnoprawnych może prowadzić do sporych kłopotów. Czy wszystkie urządzenia wodne wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Które urządzenia wymagają legalizacji i na czym ta legalizacja polega? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: Do którego organu należy zgłosić szkodę spowodowaną przez wody gruntowe z terenów sąsiednich?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega remediacja? Kiedy mamy z nią do czynienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel