WYDANIE ONLINE

W 2018 roku wprowadzono podatek denny, a tak naprawdę opłatę, która dotyczy sytuacji oddania w użytkowanie podwodnych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa. Oddanie to następuje na podstawie umowy. Których nieruchomości dotyczy opłata i ile wynosi?

czytaj więcej »

Jakie są formy nabycia praw do pozwoleń wodnoprawnych? Co się zmieniło w tej kwestii po wejściu w życie nowego Prawa wodnego, czyli po 1 stycznia 2018 r.? Czy nowelizacja, która obowiązuje od 20 września br., wprowadziła jakieś zmiany w tym zakresie?

czytaj więcej »

Czego dotyczy projekt nowelizacji Prawa wodnego? Jakie rozwiązania bieżących problemów dotyczących obowiązywania ustawy Prawo wodne proponuje w nowym projekcie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

czytaj więcej »

Zakład posiada powierzchnie dachowe i tereny utwardzone o powierzchni powyżej 0,1 ha, z których wody opadowe zbierane są systemem kanalizacji deszczowej i oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Czy zakład może odprowadzać oczyszczone wody opadowe ujęte w system kanalizacyjny powierzchniowo wprost do ziemi? Czy może te oczyszczone wody opadowe wprowadzać powierzchniowo na teren własności zakładu? Czy odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych bezpośrednio z separatora do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego? Artykuł 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego nie dotyczy odprowadzania wód opadowych do ziemi. Jaka jest zatem podstawa prawna konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku odprowadzania wód opadowych do ziemi?

czytaj więcej »

Czy ma znaczenie, do jakich celów wykorzystywana jest woda z drenażu odprowadzania wód opadowych i roztopowych? Czy na odprowadzenie wód opadowych istniejącym drenażem wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?  I co w przypadku, gdy zasięg jego oddziaływania wykracza poza granice działki stanowiącej własność korzystającego?

czytaj więcej »

Czym są urządzenia do retencjonowania wody i czemu służą? Czy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne na takie urządzenia?

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok w sprawie ustalenia przez Wody Polskie opłat stałych za korzystanie z usług wodnych. WSA przychylił się do złożonej skargi i uchylił decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie określającą opłatę stałą za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte albo zamknięte systemy kanalizacji zbiorczej.

czytaj więcej »

Nie do końca czytelny system opłat stałych za usługi wodne ujęty w nowych przepisach przyczynia się do powstawania sporów między Wodami Polskimi a przedsiębiorcami. Sądy, rozstrzygając sporne kwestie, często stają po stronie przedsiębiorców. Stało się tak m.in. w przypadkach wątpliwości, od kiedy należy wyliczać opłatę stałą, a także w przypadku kwestii, jak wyliczać opłatę stałą na postawie pozwoleń wydanych przed 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Co należy rozumieć przez otwarty, a co przez zamknięty system kanalizacji?

czytaj więcej »

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne od 2021 roku będzie istniał obowiązek opomiarowania ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Czy obowiązek ten dotyczy również opomiarowania odprowadzanych z terenu zakładu wód opadowych i roztopowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel