WYDANIE ONLINE

Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim jest obowiązany prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką. Oceny wypełniania obowiązku prowadzenia takiej gospodarki dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat. Czym jest operat rybacki i co powinien zawierać? Jakie informacje są potrzebne do sporządzenia operatu?

czytaj więcej »

Zdarza się, że właściciel swoim działaniem narusza stosunki wodne. Jak rozwiązać powstały na tym tle spór z sąsiadem?

czytaj więcej »

W dniach 4–6 września 2018 r. w Krynicy podczas XXVIII Forum Ekonomicznego minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przedstawił pierwszy ogólnopolski kompleksowy Program Rozwoju Retencji, którego celem ma być zapobieganie coraz częstszym w ostatnich latach powodziom i suszom. Rozwiązanie problemów spowodowanych zmianami klimatu ma stanowić retencjonowanie wody.

czytaj więcej »

Dnia 20 września 2018 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa wodnego. Głównym celem wprowadzonych zmian było rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, w tym m.in. dotyczących wydawania przyrzeczeń wodnoprawnych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, naliczania opłat za usługi wodne. Wprowadzone zmiany miały również na celu zmniejszenie formalności związanych z postępowaniami administracyjnymi, a także przyspieszenie tych postępowań. Sprawdź, co się zmieniło w Prawie wodnym!

czytaj więcej »

Na działce, do której nie została doprowadzona sieć wodociągowa właściciel chciałby wybudować dom. Ponieważ nie ma innej możliwości pozyskiwania wody, zamierza wybudować na działce studnię. Czy będzie potrzebował pozwolenia wodnoprawnego? Czy budowa studni związana jest z wieloma formalnościami? Czy woda ze studni jest zdatna do picia?

czytaj więcej »

Prace przy czyszczeniu, praniu i farbowaniu wyrobów włókienniczych, skórzanych i futrzarskich są szczególnie niebezpieczne. Z tego tytułu podjęcie prac wymaga szczególnego przygotowania. Poniżej znajdziesz szczegóły.

czytaj więcej »

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał działania jednej z podkarpackich gmin polegające na nadużywaniu pozycji na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z sąsiednich gmin za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą zakaz, o którym mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

czytaj więcej »

Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Jeżeli urządzenie będzie spełniać odpowiednie wymagania, a do wniosku zostaną dołączone właściwe dokumenty, organ Wód Polskich może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, ustalając jednocześnie obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Ile wyniesie opłata legalizacyjna?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prowadzenie stacji demontażu pojazdów będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Na terenie nieużytków rolnych utworzyło się oczko wodne. Właściciel gruntu zarybił powstały staw karpiem. Czy będzie potrzebował pozwolenia na łowienie ryb?

czytaj więcej »

wiper-pixel