WYDANIE ONLINE

Pogoda za oknami sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Pływanie, kąpiele czy uprawianie sportów wodnych wymaga odpowiedniego nadzoru. Jak zapewnić bezpieczeństwo kąpiącym się? Czym są obszary wodne i jak je prawidłowo oznakować? Kto odpowiada za bezpieczeństwo nad wodą? Bezpieczeństwo osobom pływającym, kąpiącym się bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych musi zapewnić właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako zarządzający tym obszarem wodnym. Nie dotyczy to terenu parku narodowego, gdzie za bezpieczeństwo odpowiada dyrektor parku, oraz terenów, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – tam nadzoruje je osoba, która prowadzi działalność w tym zakresie.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca uzyskał od starosty pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego. Staw jest jednak budowany niezgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia wodnoprawnego. Jakie działania w takiej sytuacji może podjąć organ, który wydał pozwolenie? Czy prawo zezwala w takich przypadkach na cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego? W jakich przypadkach przysługuje odszkodowanie? Kiedy organ może cofnąć uprzednio wydane pozwolenie wodnoprawne?

czytaj więcej »

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi na Mazurach kontrole właścicielskie. Kontrolerzy sprawdzają legalność urządzeń wodnych i stan grodzenia linii brzegowej. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. W czasie wakacji Mazury są licznie odwiedzane przez turystów i nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której dochodzi do nieszczęśliwego wypadku, chociażby na pomoście. W takiej sytuacji ważne jest ustalenie, do kogo należy dane urządzenie wodne i kto za nie odpowiada. Praktyka pokazuje, że wiele urządzeń wodnych w tym rejonie zostało wybudowanych bez koniecznych pozwoleń wodnoprawnych.

czytaj więcej »

Od 3 marca 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Co się zmieniło po wejściu w życie tych przepisów?

czytaj więcej »

Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu do wód, zwany potocznie programem azotanowym, został przyjęty w formie rozporządzenia przez Radę Ministrów i czeka aktualnie na publikację. Dokument ten został opracowany przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej jako właściwego do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

czytaj więcej »

Odkąd obowiązuje nowe Prawo wodne, na wójta, burmistrza i prezydenta miasta został nałożony obowiązek ustalania wysokości opłaty za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Co to praktycznie oznacza dla przedsiębiorcy? Jak się wylicza taką opłatę? I kto musi płacić?

czytaj więcej »

Na wykonanie studni do poboru wód podziemnych o głębokości 30 m potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Czy wiesz jednak, co należy uzyskać jako pierwsze?

czytaj więcej »

Czym jest nadbrzeżny pas techniczny? Czy na budowę urządzeń wodnych w pasie technicznym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Rekultywacja to przywrócenie stanu wody sprzed zanieczyszczenia. Z wody usuwane są zanieczyszczenia lub przetwarzane są na związki nieszkodliwe dla środowiska wodnego. Przykładem rekultywacji może być ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wody, filtrowanie i uzdatnianie wody, wprowadzanie organizmów roślinożernych, zwiększanie dopływu czystych wód. Wyróżnia się trzy metody rekultywacji: biologiczną, chemiczną i fizyczną. Którą metodę wybrać? I od czego zacząć?

czytaj więcej »

wiper-pixel