WYDANIE ONLINE

W punkcie skupu złomu ustawione są otwarte kontenery, w których jest składowany złom. Gromadzi się w nich woda opadowa. Czy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne? Czy konieczne jest określenie sposobu odprowadzania wody z kontenerów? Czy są wymagane jeszcze jakieś dokumenty?

czytaj więcej »

Kiedy możesz spotkać się z odmową udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie? Jakich formalności dopilnować, by uniknąć takiej odmowy?

czytaj więcej »

Jak wyjaśniają Wody Polskie, stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i to one decydują o cenie wody. Wody Polskie jedynie kontrolują, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

czytaj więcej »

W przyszłości możesz się spotkać z realnym problemem, którego rozstrzygnięcia będziesz szukać w zapisach ustawy Prawo wodne. Zanim jednak przystąpisz do wyszukiwania przepisów dotyczących Twojego problemu – zapoznaj się ze słowniczkiem podstawowych pojęć stosowanych w tekście ustawy.

czytaj więcej »

Aglomeracja Hrubieszów w województwie lubelskim będzie modernizować i rozbudowywać swój system gospodarki wodno-ściekowej, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz systemu informacji przestrzennej. NFOŚiGW przekaże na ten cel unijną dotację w wysokości ponad 5 mln zł.

czytaj więcej »

Twoja działka przylega do cieku wodnego, a nie wiesz, jaki ma charakter? Sprawdź, do kogo powinieneś wystąpić z wnioskiem o ustalenie charakteru wód!

czytaj więcej »

Czy właściciele nieruchomości graniczących ze zbiornikami wodnymi mają prawo ustawić ogrodzenie i zagrodzić dostęp do jeziora?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód na potrzeby kompleksu pięciu stawów rybnych o łącznej powierzchni 2,86 ha. Inwestycja przeszkadzała sąsiadom, którzy zażądali cofnięcia pozwolenia na tę działalność. Twierdzili, że po remoncie stawów zaczęło zalewać ich nieruchomość, ziemia zaczęła się osuwać na ich posesji, stracili też drogę dojazdową do swojej nieruchomości. Czy istniały podstawy do cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Jeżeli zaprzestaniesz płacenia składek na rzecz spółki wodnej, której jesteś członkiem, możesz się spodziewać, że spółka prędzej czy później będzie dochodzić swoich należności. Może się również zdarzyć, że odziedziczysz długi. Jeżeli ktoś odziedziczył członkostwo w spółce po rodzicach czy dziadkach, może zostać zaskoczony obowiązkiem uiszczenia świadczeń wcześniej nieopłaconych. Otrzymuje wtedy wezwanie do zapłaty bądź upomnienie wysyłane w trybie ustawy o egzekucji administracyjnej.

czytaj więcej »

Studnia chłonna to urządzenie wodne, które służy do oczyszczania odprowadzanych wód. Często wykorzystywane jest przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi. Jak są skonstruowane i jak wyliczyć parametry studni?

czytaj więcej »

wiper-pixel