WYDANIE ONLINE

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny sezon kąpielowy, dlatego już dziś warto zapoznać się z zasadami organizowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Te ostatnie zasługują na szczególną uwagę, gdyż pod rządami nowej ustawy ich organizacja znacząco różni się od organizacji dotychczasowych miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Co się zmieniło w tym zakresie? Jak zorganizować kąpielisko i jakie są obowiązki organizatora? Kiedy złożyć odpowiedni wniosek i co powinien zawierać?

czytaj więcej »

Gmina planuje budowę kanalizacji na terenie prywatnym. W tej sytuacji może wystąpić o ustanowienie służebności przesyłu, obejmujące prawo do korzystania z działki na czas budowy kanalizacji czy obowiązek zaniechania nasadzeń na tym terenie. Czym jest służebność przesyłu? Z jakimi ograniczeniami wiąże się jej ustanowienie? Czy gmina powinna zapłacić wynagrodzenie za służebność?

czytaj więcej »

Inwestycja budowlana nad wodą daje wiele korzyści. Jednak nie każda działka może być zabudowana. Czy władze samorządowe mogą zakazać budowy nad wodą? Czym jest obszar chronionego krajobrazu i co w sytuacji, gdy chcemy tam zlokalizować naszą inwestycję?

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 milionów złotych z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach. O dotacje będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego w terminie od 30 kwietnia  do 31 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej »

Stosowanie  nowej ustawy Prawo wodne wykazało konieczność doprecyzowania niektórych rozwiązań prawnych, w szczególności wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Poza tym pojawiły się pewne problemy w kwestii gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także stosowania nowego systemu opłat za usługi wodne. Dlatego też  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało kolejne usprawnienia Prawa wodnego, które zawarte będą w nowelizacji ustawy.

czytaj więcej »

Zakład odprowadza do rzeki wody popłuczne z zakładowej stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe i socjalno-bytowe z zakładowej oczyszczalni ścieków oraz wody opadowe i roztopowe z odwodnienia terenu zakładu poprzez zbiornik retencyjny. Ponadto pobiera wody podziemne do potrzeb zaopatrzenia w wodę (dwie studnie wiercone). Dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym w powyższym zakresie.  Od kiedy należy uiszczać opłaty stałe i jak je wyliczyć? Na jakie konto należy je wpłacać, gdzie i kiedy? Czy opłaty zmienne będą uiszczane jak dotychczas na podstawie sprawozdania rocznego do urzędu marszałkowskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osady ściekowe o kodzie 19 08 05 pochodzące z komunalnej oczyszczalni ścieków można wykorzystać do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów? Jakie badania należy przeprowadzić?

czytaj więcej »

Czy właściciel myjni samochodowej ma obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego? Jeśli tak, jak może je uzyskać?

czytaj więcej »

Po wydanej w zeszłym roku uchwale Sądu Najwyższego obciążającej właścicieli nieruchomości kosztami podłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy gmin muszą się liczyć ze sporymi wydatkami. Prawo jednak nadal pozwala gminom na pomoc finansową w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę na odprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej, to konieczne jest jeszcze uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego według nowej ustawy Prawo wodne?

czytaj więcej »

wiper-pixel