WYDANIE ONLINE

Większość inwestycji budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Czasem konieczne jest również uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Są to odrębne rodzaje pozwoleń uregulowane w różnych ustawach. Czy dla procesu inwestycyjnego ma znaczenie kolejność uzyskania pozwoleń? Prawo wodne wymienia decyzje inwestycyjne, przed wydaniem których trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne (art. 388 ust. 2). Należą do nich m.in. decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał piętnaście umów o unijne dofinansowanie na wybudowanie lub modernizację sieci ciepłowniczych w Polsce. Kolejnych jedenaście projektów czeka na przyznane dotacje.

czytaj więcej »

Z powodu licznych wątpliwości dotyczących stosowania nowego Prawa wodnego do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r., dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne było wprowadzenia poprawek do art. 545. W konsekwencji w ustawie nowelizującej z 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne wprowadzono zmiany przewidujące stosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2018 r. przepisy sprzed nowelizacji.

czytaj więcej »

Prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach kanalizacyjnych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych traktowane są jako prace szczególnie niebezpieczne. Z tego powodu ich podjęcie wymaga szczególnego przygotowania.

czytaj więcej »

Po zmianie prawa dotyczącego gospodarowania nieruchomościami pieniądze zainwestowane w zapewnienie mediów dla planowanej budowy mogą się nie zwrócić. Zapewnienie podłączenia do kanalizacji dla inwestycji budowlanej może się okazać na tyle kosztowne, że warto rozważyć odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

czytaj więcej »

ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – to umowny wskaźnik jakości ścieków oznaczany laboratoryjnie. Jakie są sposoby na obniżenie jego poziomu?

czytaj więcej »

Praca w oczyszczalni ścieków często związana jest z pracą na wysokości, w różnych zbiornikach oraz z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych i dlatego zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Praca taka, by była bezpieczna dla pracowników, powinna być wykonywana przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Jakie jeszcze wymagania należy spełnić, aby pracownicy mogli czuć się bezpiecznie?

czytaj więcej »

Praca będzie wykonywana na tym samym odcinku sieci, przez tych samych pracowników, w tych samych warunkach (te same zagrożenia i zabezpieczenia), przez okres kilku dni. Czy dla każdorazowego zejścia do studzienki kanalizacyjnej pracownika konieczne jest wystawienie pisemnego polecenia? Czy wystarczy jedno dotyczące całego zakresu prac obejmujące okres od ich rozpoczęcia do zakończenia?

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne wprowadziło sankcję karną za brak pozwolenia wodnoprawnego – decyzję zakazująca korzystania z wód. W jakich przypadkach grozi nam wydanie takiej decyzji?

czytaj więcej »

wiper-pixel