WYDANIE ONLINE

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi można wyróżnić kilka kategorii zakładów stwarzających zagrożenie takiego rodzaju zanieczyszczenia.

czytaj więcej »

Rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz proponuje elastyczny model monitorowania jakości wody. Na jakie jeszcze zmiany musimy się przygotować?

czytaj więcej »

Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym wody opadowe i roztopowe nie są już klasyfikowane jako ścieki. Czy można zatem bez żadnych konsekwencji odprowadzać je na tereny sąsiednie, należące do innego właściciela?

czytaj więcej »

Zakład produkcyjny zanieczyszcza okoliczną rzekę. Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy, który dopuszcza się tego typu działań i dokonuje zrzutu ścieków do wód?

czytaj więcej »

Władze samorządowe odpowiadają za czystość i porządek na terenie gminy. Jednym z obszarów ich uwagi są nieczystości z domowej kanalizacji, zwłaszcza te odprowadzane indywidualnie przez właścicieli nieruchomości, ponieważ trudniej sprawować nad nimi kontrolę i zagwarantować, że będą zagospodarowane zgodnie z prawem.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne dało pierwszeństwo wykupu gruntów pod niektórymi wodami Skarbowi Państwa. Pojawiło się zatem pytanie, czy gdy zamierzamy nabyć lub sprzedać działkę, na której znajduje się stworzony przez człowieka zbiornik wodny, należy zwrócić się do miejscowych władz, czy nie zechcą skorzystać z prawa pierwokupu?

czytaj więcej »

Na podstawie art. 13 ust. 6 Prawa wodnego Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2018 r. W rozporządzeniu określono zlewnie i przyporządkowanie do właściwych regionów wodnych na podstawie podziału hydrograficznego kraju.

czytaj więcej »

Dnia 15 stycznia 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Geologia i górnictwo. Część 2. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin. Do wykorzystania jest w sumie 250 mln zł w formie dotacji i pożyczki. Nabór trwa do 30 listopada tego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie sprawozdania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej muszą przedkładać przedsiębiorcy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne?

czytaj więcej »

Zgodnie z rozporządzeniem REACH każdy uczestnik tzw. łańcucha dostaw (producent, importer, dalszy użytkownik) powinien posiadać kartę charakterystyki stosowanej substancji chemicznej, w języku urzędowym państwa, na którego terytorium jest stosowana substancja. Co powinno znaleźć się w takiej karcie?

czytaj więcej »

wiper-pixel