WYDANIE ONLINE

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju. Organ ten dysponuje kompetencjami m.in. w zakresie kontroli gospodarowania wodami.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Ile zapłacimy za takie użytkowanie?

czytaj więcej »

Obowiązujące od stycznia Prawo wodne wprowadziło zmiany mogące wiązać się dla przedsiębiorców z dodatkowymi kosztami. Czasem jednak da się ich uniknąć lub je zmniejszyć.

czytaj więcej »

Dotychczas do naliczania opłaty podwyższonej zobowiązane były podmioty prowadzące działalność bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Teraz wymóg ten dotyczy również przedsiębiorców naruszających warunki takiego pozwolenia.

czytaj więcej »

W Prawie wodnym ustanowiono obszary dorzeczy Wisły, Odry i kilku innych rzek Polski. Podlegają one ewidencjonowaniu na zasadach wprowadzonych nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Inwestycje na terenach zalewowych to ryzyko, za które często musi płacić państwo. Chodzi tu m.in. o koszty ewakuacji, odszkodowań dla nieubezpieczonych itd. Dlatego szczególny nadzór nad takimi terenami wydaje się niezbędny.

czytaj więcej »

Zanieczyszczone olejami odpady w formie szlamów to m.in.: 13 05 02* − Szlamy z odwadniania olejów w separatorach oraz 13 05 03* − Szlamy z kolektorów. Odpady te, zgodnie z katalogiem odpadów, należą do olejów odpadowych, co oznacza, że sposób postępowania z nimi powinien być taki, jak z odpadami olejowymi.

czytaj więcej »

PYTANIE: W myśl nowego Prawa wodnego wody deszczowe, opadowe i roztopowe nie są już traktowane jako ścieki. Czy w przypadku rozbudowy parkingów o dodatkowe miejsca postojowe dla TIR-ów, a tym samym kanalizacji deszczowej, z której wody odprowadzane są do ziemi (rowu), zachodzi konieczność opracowania nowego operatu wodnoprawnego i uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego?

czytaj więcej »

Urządzeniem najczęściej wykorzystywanym do pomiaru ilości przepływu m.in. ścieków jest przepływomierz elektromagnetyczny. Zobacz, na czym polega taki pomiar!

czytaj więcej »

wiper-pixel