WYDANIE ONLINE

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring jakości wody i weryfikuje m.in. terminowość przekazywania wyników jej badań. Informuje także właściwego wójta o jakości wody na nadzorowanym terenie. Jak w praktyce przebiega ta procedura?

czytaj więcej »

Obowiązująca od czerwca tego roku nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) ma poprawić jakość załatwiania spraw w urzędach przez obywateli. Zmiana Kodeksu zbiegła się w tym roku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego.

czytaj więcej »

Odpowiedzialność za konserwację, oznakowanie i naprawę hydrantów spoczywa na właścicielu, zarządcy, użytkowniku, podmiocie faktycznie władającym instalacją, a także, jeśli zostało to określone w umowie z gminą – przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym. Kwestię tego, kto faktycznie odpowiada za hydranty, warto doprecyzować w umowie z przedsiębiorstwem wod.-kan.

czytaj więcej »

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne grunty pod niektórymi wodami muszą być kupowane na szczególnych zasadach – Skarb Państwa ma wobec nich prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu dotyczy gruntów w ściśle określonej kategorii.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca chce uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Musi w związku z tym uwzględnić w operacie wodnoprawnym tzw. warunki korzystania z wód regionu wodnego. Co to w praktyce oznacza?

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz podpisał umowy dotacji na rozpoznawanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych z gminami: Szaflary, Lądek Zdrój, Sochaczew i Sieradz. W grupie tej będzie też piąta gmina – Koło.

czytaj więcej »

W momencie ubytku czynnika chłodniczego i napełnienia urządzenia chłodniczego czynnikiem należy zapisać ową czynność w karcie urządzenia. Zdarzenie to wiąże się z dodatkową sprawozdawczością. Jaką dokładnie?

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy może podjąć uchwałę o dofinansowaniu opłat za wodę i ścieki. Przekazuje je przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu po to, by ograniczyć koszty ponoszone bezpośrednio przez odbiorców usług.

czytaj więcej »

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na taką działalność powinien zostać udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta. Co musi zawierać i jak go przygotować?

czytaj więcej »

wiper-pixel