WYDANIE ONLINE

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego zmienia się system decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem wodami. Do tej pory niektóre działania w tym zakresie, np. budowa urządzeń wodnych czy wprowadzane ścieków do wód, wymagały uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Dla innych przedsięwzięć, o mniej inwazyjnym charakterze wystarczyło samo zgłoszenie wodnoprawne. Jak będzie to wyglądać od przyszłego roku?

czytaj więcej »

W Gdańsku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił 27 października projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Będzie to miało również wpływ na nieobowiązującą jeszcze nową ustawę Prawo wodne.

czytaj więcej »

Jedynie taka modyfikacja ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, która ma wpływ na warunki przepływu wód, np. zalewanie terenów sąsiednich, zmiana kierunku przepływu wody w rzece, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To jednak nie oznacza, że planując takie przedsięwzięcie, nie musisz dopełnić żadnych formalności.

czytaj więcej »

Oczyszczalnia ścieków – wytwórca odpadów o kodzie 19 08 05 – może wykorzystać je do rekultywacji biologicznej składowiska jedynie pod warunkiem wykonania badania osadów i gruntów oraz ustalenia dawki osadów dla określonej powierzchni gruntów.

czytaj więcej »

Gdy chcemy ustalić linię brzegu, musimy sporządzić tzw. projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Projekt składa się do właściwego miejscowo starosty, urzędu morskiego lub marszałka województwa. Co powinien zawierać taki projekt i kto może go wykonać?

czytaj więcej »

Dyrektywa Rady 91/271/ EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywa ściekowa) jestjednym z najważniejszych dokumentów w zakresie gospodarki wodnej w krajach Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków komunalnych, co w konsekwencji ma zapewnić właściwą ochronę środowiska wodnego.

czytaj więcej »

Jeżeli drukarnia jest wytwórcą ścieków przemysłowych, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, i wprowadza je do urządzeń kanalizacyjnych lub też bezpośrednio do wód ̶ musi posiadać pozwolenie wodnoprawne.

czytaj więcej »

Firma tylko raz odebrała nieczystości ciekłe od właściciela nieruchomości. Czy musi mieć na to umowę?

czytaj więcej »

Jakie kroki możemy podjąć, gdy właściciel sąsiedniej posesji, poprzez niewłaściwe użytkowanie szamba, przyczynia się do uciążliwości zapachowej? Pomocy można szukać w przepisach prawa cywilnego w zakresie tzw. prawa sąsiedzkiego.

czytaj więcej »

wiper-pixel