WYDANIE ONLINE

Nowa ustawa Prawo wodne oznacza wiele zmian, m.in. w zakresie przedsięwzięć wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej.

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne zakłada powołanie organu regulującego rynek wody. Ma to zabezpieczyć interesy konsumentów.

czytaj więcej »

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne zmieni się system nadzoru nad wysokością opłat za wodę i ścieki. Organy samorządowe będą zwolnione z obowiązku czuwania nad ich wysokością. Obowiązki te przejmie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

czytaj więcej »

WIOŚ ma prawo skontrolować każde przedsiębiorstwo czy osobę fizyczną, zwłaszcza jeżeli okaże się, że ich działalność oddziałuje negatywnie na środowisko. Kontrola taka zawsze budzi emocje, zwłaszcza gdy jest to kontrola interwencyjna, spowodowana np. donosem. Czy taka wizyta może oznaczać dla zakładu jakieś koszty?

czytaj więcej »

Wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego do cudzej kanalizacji lub środowiska, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz ilość odprowadzanych ścieków, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jakie to dokładnie substancje?

czytaj więcej »

Odpadowe szlamy zagospodarowuje się przede wszystkim poprzez odzysk w instalacjach i urządzeniach, np. do produkcji paliwa, lub unieszkodliwianie. Istnieją jednak przypadki, w których możemy zastosować inne metody.

czytaj więcej »

Nawet mała inwestycja budowlana wymaga określonego zezwolenia. Różnica między faktycznym a deklarowanym przeznaczeniem obiektu może skutkować nakazem jego rozbiórki, zwłaszcza przy braku pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w takim wypadku zasadne jest wszczęcie postępowania legalizacyjnego.

czytaj więcej »

Prawo ochrony środowiska nie pozostawia złudzeń – w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500%.

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do programu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Wały przeciwpowodziowe to rodzaj urządzeń wodnych – budowli piętrzących wodę, które służą do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z nich. Mają charakter użytku publicznego, ponieważ ich rolą jest ochrona ludzi przed powodzią.

czytaj więcej »

wiper-pixel