WYDANIE ONLINE

Paliwa to substancje niebezpieczne z uwagi na swoją łatwopalność oraz szkodliwość dla środowiska. Jakie przepisy regulują ich transport w cysternach?

czytaj więcej »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do programu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Sprawdź, na co możesz pozyskać pieniądze!

czytaj więcej »

Starosta ma bardzo szerokie uprawnienia w ramach nadzoru nad spółką wodną. Może zatwierdzać statut spółki, rozwiązać jej zarząd, stwierdzić nieważność uchwał organów spółki w całości lub części oraz wystąpić o wykreślenie spółki z katastru wodnego.

czytaj więcej »

W obecnie obowiązujących przepisach nie znajdziemy bezpośredniego wskazania, że operat wodnoprawny na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego musi sporządzić osoba z uprawnieniami. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca mógłby taką dokumentację sporządzić samodzielnie. Czy jednak warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

czytaj więcej »

Strefy ochronne ujęcia wody są wyznaczane , aby zapewnić odpowiednią jakość wody ujmowanej do spożycia przez ludzi w domostwach i zakładach przemysłowych wymagających wysokiej jakości wody. Decyzję w sprawie ustalenia takich stref wydaje właściwy miejscoworegionalny zarząd gospodarki wodnej. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody może złożyć właściciel takiego ujęcia. Koszt wydania decyzji pokrywa wnioskujący.

czytaj więcej »

Przed wprowadzeniem do środowiska zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych trzeba je podczyścić. Wymaga to zastosowania odpowiednich systemów podczyszczania, które bazują na urządzeniach o zróżnicowanej sprawności działania. W ich wyborze pomoże projektant, jednak warto wiedzieć, jakie mamy możliwości i czym się kierować, planując odwodnienie użytkowanego terenu.

czytaj więcej »

W ustawie Prawo budowlane, nie funkcjonuje pojęcie „modernizacja”. Zatem przystępując do realizacji inwestycji, musimy najpierw ustalić, czy zakres prac będzie wiązać się z budową obiektu, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy, czy może podlegać będzie robotom budowlanym zdefiniowanym w art. 3 pkt 7.

czytaj więcej »

PYTANIE: Prowadzę produkcję rolną – czy po wejściu w życie nowego Prawa wodnego będzie obowiązywał mnie krajowy program działań zapobiegania i ograniczania odpływu azotanów ze źródeł rolniczych? Czy za niestosowanie zaleceń programowym grożą jakieś konsekwencje?

czytaj więcej »

Zasada „zanieczyszczający płaci” jest jednoznaczna − jeśli w wyniku swojej działalności zanieczyszczasz środowisko i negatywnie na nie oddziałujesz, musisz ponieść za to odpowiedzialność.

czytaj więcej »

wiper-pixel