WYDANIE ONLINE

Nowa ustawa Prawo wodne nałoży na wielu przedsiębiorców i rolników opłaty z tytułu usług wodnych. Za co konkretnie zapłacimy?

czytaj więcej »

Do 30 listopada 2017 r. można ubiegać się o pożyczkę lub dotacjęw ramach programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1. Monitoring środowiska. NFOŚiGW przeznaczył na ten cel kwotę 2.920.000 zł, z czego 1.920.000 zł to dofinansowanie bezzwrotne w formie dotacji, natomiast 1.000.000 zł to dofinansowanie zwrotne w formie pożyczki.

czytaj więcej »

20 lipca Sejm uchwalił nową ustawę Prawo wodne. Jest dobra wiadomość dla adresatów przyjętej regulacji − woda nie podrożeje, a skutki finansowe będą możliwie jak najmniej dotkliwe.

czytaj więcej »

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku jej braku muszą zadbać o montaż szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. Taki montaż nie zawsze jest jednak możliwy. Dlaczego?

czytaj więcej »

Właściciel nieruchomości przyległej do wód publicznych objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie. Dopiero w przypadku gdy uchyla się od tego wymogu, ustawodawca dał organom administracji publicznej możliwość przymuszenia go do ich realizacji i określenia w drodze decyzji administracyjnej części nieruchomości prywatnej dający dostęp do wód.

czytaj więcej »

Energetyka wodna, transport wodny, wydobycie kamienia, żwiru i piasku – to tylko kilka przykładów działalności, do jakiej możemy wykorzystać grunty pokryte wodami. Aby jednak to robić, musimy zadbać o jej odpowiednie uregulowanie formalne oraz stosowne opłaty.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy odprowadzają ścieki socjalno-bytowe do bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb), są zobowiązani zbierać dowody na ich opróżnianie oraz transport ścieków. W dokumentach tych powinna być wskazana firma odbierająca ścieki oraz ilość transportowanych nieczystości. Co grozi za brak takiego potwierdzenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel