WYDANIE ONLINE

Korzystanie ze środowiska wiąże się z obowiązkiem wnoszenia za to stosownych opłat. W przeciwnym razie grożą Ci kary i opłaty podwyższone. Lepiej zatem nie zaniedbywać tego wymogu.

czytaj więcej »

Opinia Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) pojawiła się 6 czerwca 2017 r. KRIR skupiła się w niej na realizacji obowiązków dyrektywy azotanowej mającej na celu ograniczenie odpływu azotanów pochodzenia rolniczego do środowiska gruntowo-wodnego.

czytaj więcej »

Mimo zapowiedzi, ustawa nowe Prawo wodne nie weszła w życie 1 lipca tego roku. Kiedy wprowadzenie przepisów jest realne?

czytaj więcej »

Nowe Prawo wodne wprowadza prawdziwą rewolucję w obszarze administracyjnym. Powstanie zupełnie nowy podmiot − Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP). Instytucja ta będzie podstawowym organem zarządzającym gospodarowaniem wodą w Polsce.

czytaj więcej »

Właściwy organ ochrony środowiska może zobowiązać prowadzącego oczyszczalnię ścieków do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Kiedy może to zrobić?

czytaj więcej »

Jeśli planujesz założyć chów lub hodowlę ryb, masz obowiązek spełnić określone warunki. Przede wszystkim musisz posiadać sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na rzece, przeznaczony do chowu lub hodowli ryb.

czytaj więcej »

Prawo wodne jednoznacznie wskazuje czynności oraz roboty, których wykonywanie w pobliżu urządzeń wodnych jest zakazane. Wymieniono je w art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. Jaka zatem działalność jest niedopuszczalna?

czytaj więcej »

Dokumentację hydrogeologiczną możemy przedłożyć w urzędzie w formie papierowej lub elektronicznej, zapisanej na informatycznym nośniku danych, zabezpieczonej przed ingerencją w jej treść. Jakie dane musimy ująć w takim w dokumencie?

czytaj więcej »

Prawo do zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa przysługuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. W rozumieniu ustawy Prawo wodne prawo własności wód powierzchniowych rozciąga się na prawo własności gruntu.

czytaj więcej »

wiper-pixel